Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 01/2022/DS-ST

Rate this post

GJYKATA POPULLORE E QYTETIT CHILIN, PROVINCA HAI DUONG

AKTGJYKIM 01/2022/DS-ST DATË 31/03/2022 PËR MOSMARRËVESHJE TË KONTRATËS SË KREDISË PRONËSORE

Më 31 mars 2022, në selinë, Gjykata Popullore e qytetit Chi Linh, provinca Hai Duong mbajti një seancë dëgjimore në shkallë të parë dhe publikoi çështjen civile të pranuar nr. 44/2022/TLST-DS datë 13 dhjetor 2022. 2021 më një mosmarrëveshje për kontratën e huasë pronësore, sipas Vendimit për sjelljen e çështjes në gjykim Nr: 02/2022/QDXXST-DS datë 28 shkurt 2022 ndërmjet palëve:

1. Paditëse: Znj. Nguyen Thi H, e datëlindjes 1956;

Adresa: Hamlet T, Komuna L, Qyteti C, Provinca Hai Duong; mungon.

2. E paditur: znj. Nguyen Thi T, e datëlindjes 1967;

Z. Hoang Duc L, i lindur më 1966;

* Dëshmitari: Z. Duong Dinh B, i lindur më 1944;

Adresa: Hamlet T, Komuna L, Qyteti C, Provinca Hai Duong; mungon.

PËRMBAJTJA E ÇËSHTJES

Sipas peticionit të datës 23 tetor 2021 dhe opinioneve në seancat e punës, paditësja znj. Nguyen Thi H ka paraqitur: Në vitin 2012, znj. Nguyen Thi T i ka kërkuar asaj të marrë hua një shumë prej 150 000 000 VND për të bërë biznes. Si fqinje, ajo pranoi t’i jepte hua shumën e mësipërme znj. T. Të dy palët bien dakord të marrin hua me interesin e bankës dhe të nënshkruajnë dokumentin e kredisë. Këto janë paratë e vetë znj. H për shitjen e tokës përpara se të martohej me z. B (burri i saj aktual). Pas huazimit të parave, zonja T ka paguar interes deri në fund të shtatorit 2015. Më 1 tetor 2015, znj. T i pagoi 100 000 000 VND të borxhit fillestar. Znj. T dhe znj. T ranë dakord të mbyllnin borxhin ndaj 50,000,000 VND të borxhit fillestar dhe të dy palët ranë dakord t’i jepnin hua znj. T për një vit shtesë, nga 1 tetori 2015 deri më 1 tetor 2016 me një normë interesi prej 1 muaj. Në momentin e mbylljes së borxhit, z. B ishte dëshmitar dhe shkroi një marrëveshje kredie sipas përmbajtjes së mësipërme që znj. T të firmoste për të konfirmuar huamarrësin. Për dokumentin e huasë të nënshkruar më parë, të dy palët ranë dakord për ta prishur atë dhe për të ndjekur marrëveshjen e re të kredisë. Pas nënshkrimit të marrëveshjes së kredisë, znj. T nuk ka paguar interesin dhe principalin. Ajo ka kërkuar vazhdimisht para por zonja T nuk ka paguar. Deri në shtator 2020, znj. T i pagoi asaj 10,000,000 VND. Pas kësaj, zonja T tha të paguante këtë shumë në kryegjë, por ajo nuk ishte dakord sepse kjo shumë nuk ishte ende e mjaftueshme për të paguar interesin në atë kohë. Znj. T deri më sot nuk i ka paguar asnjë pagesë tjetër. Tani, ajo përcakton se znj. T i detyrohet ende 50,000,000 VND principal dhe interes nga 1 tetori 2015 deri më tani me normën e interesit të rënë dakord prej 1%/muaj, minus 10,000,000 VND të paguara tashmë. Znj. T përcaktoi se z. L nuk ishte i përfshirë në huamarrjen dhe pagesën e saj, por vetëm znj. T mori para hua prej saj. Megjithatë, znj. T dhe z. L janë burrë e grua, kështu që ajo ende kërkon që znj. T dhe z. L t’i paguajnë asaj të gjithë shumën e principalit prej 50,000,000 VND dhe interesin nga 1 tetori 2015 e deri më tani me normën e interesit të rënë dakord prej 50 000 000 VND 1%/muaj, minus 10 000 000 VND të paguara.

Znj. H ka dorëzuar 01 origjinal “Marrëveshje Huaje” të datës 1 tetor 2015, nënshkruar nga znj. T e huamarrësit.

– Në procesverbalin e marrjes së dëshmisë më 17 shkurt 2022 dhe në seancat e punës me Gjykatën, znj. Nguyen Thi T paraqiti përcaktimin: Rreth vitit 2012, asaj i duheshin para për të bërë biznes, kështu që mori hua nga zonja Nguyen Thi H. 150,000,000. VND me një normë interesi prej 1000 VND / 1 milion / 1 ditë. Ajo ka paguar shumë herë interes. Më 1 tetor 2015, ajo i ka paguar principalin zonjës H 100 000 000 VND. Ajo ende i detyrohet znj. H 50,000,000 VND të principalit. Për shkak se në atë kohë, ajo ishte e paaftë për pagim, kështu që ajo dhe zonja H ranë dakord për të shlyer borxhin në 50,000,000 VND të principalit dhe për të rinegociuar normën e interesit me 1%/muaj, afati i kredisë nga 1 tetor 2015 deri më 1 tetor 2016 . Ajo nënshkroi marrëveshjen e huasë të shkruar nga z. B për t’ia dhënë znj. T. Sa i përket dokumenteve të mëparshme të huasë, të dyja palët ranë dakord t’i grisnin ato për të respektuar marrëveshjen e re të huasë. Pas kësaj, për shkak të punës së vështirë, në shtator 2020, ajo i pagoi zonjës T 10,000,000 VND. Në atë kohë ajo i tha zonjës H të paguante principalin, por zonja H nuk ishte dakord. Tani, zonja H ka paditur burrin dhe gruan, mendimi i saj është: Borxhin e ka marrë hua zonja H për të bërë biznesin e saj; Z. L – burri i saj nuk është i përfshirë në kredinë, shlyerjen dhe nuk ka asnjë lidhje me këtë kredi. Ajo pranoi vetëm t’i paguante zonjës H shumën prej 40 000 000 VND të principalit dhe i kërkoi asaj të kërkonte interes.

– Në procesverbalin e punës të datës 17 shkurt 2022, z. Hoang Duc L ka paraqitur përcaktimin: huamarrjen dhe shlyerjen e borxhit ndërmjet znj. T (bashkëshortja e tij) dhe znj. H, nuk ka marrë pjesë dhe nuk ka marrë hua. Zonja T mori para hua për të bërë biznesin e saj. Vetëm kur zonja H erdhi për të mbledhur borxhin e dinte. Ai nuk ka pasur lidhje me këtë kredi, ndaj nuk ka rënë dakord me znj. T për të paguar borxhin e znj.

– Z. Duong Dinh B përcaktoi: Zonja H i dha zonjës T një hua që ishte para e vetë zonjës H për të shitur tokën përpara se të martohej me të. Ai nuk ka lidhje me këto para. Më 1 tetor 2015, ai ishte dëshmitar i mbylljes së borxhit dhe shkroi një marrëveshje kredie për të ndihmuar znj. H dhe znj. T. Pas kësaj, znj. T nënshkroi një marrëveshje kredie që znj. H ta mbante. Për shkak se ai nuk ishte i përfshirë, ai kërkoi nga Gjykata që të vendosej dhe të gjykonte në mungesë dhe nuk e njoftoi të vinte në Gjykatë për të punuar.

Znj. H, znj. T, z. L, z. B mungonin të gjithë.

Komentet e prokurorit për respektimin e ligjit nga gjyqtari dhe trupi gjykues nga momenti i pranimit të çështjes deri në shqyrtimin e trupit gjykues kanë qenë në përputhje me ligjin procedural.gjatë zgjidhjes së çështjes. Propozim Trupit Gjykues: Në bazë të: pikës 3, nenit 26, pika a, pikës 1, nenit 35, pikës a, pikës 1, nenit 39, pikës 1, nenit 147, nenit 227, pikave 1, 3, nenit 228, Pika 2, neni 229, neni 238 i Kodit të Procedurës Civile; Nenet 357, neni 463, neni 466, neni 468, neni 470, neni 688 i Kodit Civil; Ligji për Tarifat dhe Ngarkesat; pika a khan 1, pika 2 Neni 13 Rezoluta 01/2019/NQ-HDTP datë 11 janar 2019 e Këshillit të Gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë Popullore; Klauzola 2, neni 26, pika dd, pika 1, neni 12 i rezolutës nr.326/2016/UBTVQH14, datë 30.12.2016.

1. Pranimi i një pjese të padisë së paditësit, znj. Nguyen Thi H.

Detyrimi i znj. Nguyen Thi T t’i paguajë znj. Nguyen Thi H shumën prej 79,000,000 VND (shtatëdhjetë e nëntë milion VND). Në të cilat: VND 50,000,000 principal dhe 29,000,000 VND interes.

Z. Hoang Duc L nuk ka asnjë detyrim të paguajë znj. Hoang Thi Huong.

2. Lidhur me tarifën gjyqësore: Znj. Nguyen Thi T duhet të paguajë tarifën e gjykatës civile të shkallës së parë prej 3,950,000 VND. Z. Hoang Duc L nuk duhet të përballojë shpenzimet e gjykatës civile të shkallës së parë. Zonja Hoang Thi Huong u përjashtua nga tarifat e gjykatës civile të shkallës së parë.

KOMENTI I GJYKATËS

Pas studimit të dokumenteve të përfshira në dosjen e lëndës të shqyrtuar në seancën gjyqësore, duke dëgjuar mendimet e palëve të përfshira dhe bazuar në rezultatet e procesit gjyqësor në gjykim, Trupi Gjykues ka konkluduar:

[1] Lidhur me procedurën: Paditësja znj. H, e paditura znj. T në mungesë të saj kanë paraqitur kërkesë për zgjidhjen e mungesës; i pandehuri z. L ka munguar në gjykimin e dytë; Dëshmitari i z. B mungon. Trupi gjykues, bazuar në pikat 2, neni 227, pikat 1.3, neni 228, pika 2, neni 229 dhe neni 238 i Kodit të Procedurës Civile, zhvillon gjykimin në mungesë të të gjithë pjesëmarrësve në procedurë.
[2] Në lidhje me marrëdhënien e mosmarrëveshjes dhe juridiksionin: Të pandehurit, znj. Nguyen Thi T dhe z. Hoang Duc L, e kanë regjistruar vendbanimin e tyre të përhershëm në: fshati T, komuna L, qyteti C, provinca Hai Duong. Znj. H paditi znj. T, z. L ktheu shumën e huazuar prej 50,000,000 VND dhe interesin. Prandaj, kjo është një çështje civile për një mosmarrëveshje të kontratës së huasë pronësore, Gjykata Popullore e qytetit Chi Linh pranoi të zgjidhte çështjen në përputhje me kompetencën e specifikuar në pikën 3, neni 26, pika a, pika 1 e nenit 2. 35, Pika a pika 1 neni 39 i K.Pr.Civile.
[3] Lidhur me pretendimin:

– Gjatë procesit të shlyerjes, znj. T dhe z. L përcaktuan se borxhi i znj. H ishte borxh privat i znj. L. nuk e dinte dhe nuk kishte lidhje me borxhin ndërmjet znj. H gjithashtu konfirmoi Në përcaktimin e procesit të kredisë, vetëm znj. T dhe znj. T u dalluan për të negociuar borxhin, z. L nuk ishte i përfshirë në huamarrjen dhe shlyerjen e borxhit. Prandaj, z. L nuk ka lidhje me këtë borxh. Kërkesa e znj. H që znj. T dhe z. L të paguajnë borxhin është e pabazë për t’u pranuar.

Deri në kohën e gjykimit më 31 mars 2022, znj. T i detyrohet ende zonjës H një shumë totale prej 79,000,000 VND (në të cilën: borxhi kryesor është 50,000,000 VND, borxhi i interesit është 29,000,000 VND). Prandaj, është e nevojshme të pranohet kërkesa e Znj. Kodin Civil 2015.

[4] Sepse marrëveshja e huasë ndërmjet znj. T dhe znj. H është një marrëveshje me interes (1%/muaj). Palët nuk ranë dakord për normën e interesit të borxhit të vonuar. Prandaj, nga dita e nesërme e gjykimit në shkallë të parë deri në përfundimin e ekzekutimit të aktgjykimit, edhe pala e znj. T duhet të mbajë interesin për shumën e papaguar të aktgjykimit me normën e interesit të borxhit të prapambetur të barabartë me 150% të gjykimi.norma e interesit brenda afatit, sipas përcaktimeve të pikës a khan 1, pika 2 neni 13 i Rezolutës 01/2019/NQ-HDTP datë 11.01.2019 të Këshillit të Gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë Popullore.
[5] Për sa i përket tarifave gjyqësore: Meqenëse kërkesa e znj. H për padi kundër znj. T u pranua, e paditura znj. T duhet të përballojë shpenzimet gjyqësore civile të shkallës së parë, siç parashikohet në pikën 1, neni 147 i Kodit të Procedurës Civile; Ligji për Tarifat dhe Ngarkesat; Klauzola 2, neni 26 i Rezolutës Nr. 326/2016/UBTVQH14, datë 30 dhjetor 2016 të Komisionit të Përhershëm të Asamblesë Kombëtare, që përcakton normat e mbledhjes, përjashtimit, uljes, pagesës, menaxhimit dhe përdorimit të tarifave dhe tarifave gjyqësore. Kërkesa e znj. H drejtuar z. L nuk u pranua, kështu që z. L nuk duhej të përballonte shpenzimet e gjykatës civile të shkallës së parë.

Znj. H është një person i moshuar, kështu që ajo është e përjashtuar nga tarifat e gjykatës civile të shkallës së parë, siç përcaktohet në pikën dd, Klauzola 1, Neni 12 i Rezolutës Nr. mbi normat e mbledhjes, përjashtimit, reduktimit, pagesës, menaxhimit dhe përdorimit të tarifave dhe tarifave gjyqësore.

Për arsyet e mësipërme,

VENDIM

Në bazë të: pika 3 neni 26 pika 1 neni 35 pika 1 neni 39 pika 1 neni 147 neni 227 pika 1 dhe 3 neni 228 pika 2 neni 229 neni 238 i Kodit të procedurës civile. ; Nenet 357, neni 463, neni 466, neni 468, neni 470, neni 688 i Kodit Civil; Ligji për Tarifat dhe Ngarkesat; pika a khan 1, pika 2 Neni 13 Rezoluta 01/2019/NQ-HDTP datë 11 janar 2019 e Këshillit të Gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë Popullore; Klauzola 2, neni 26, pika dd, pika 1, neni 12 i rezolutës nr.326/2016/UBTVQH14 datë 30 dhjetor 2016.

1. Pranimi i një pjese të padisë së paditësit, znj. Nguyen Thi H.

Detyrimi i znj. Nguyen Thi T t’i paguajë znj. Nguyen Thi H shumën prej 79,000,000 VND (shtatëdhjetë e nëntë milion VND). Në të cilat: VND 50,000,000 principal dhe 29,000,000 VND interes.

Nga dita e nesërme e gjykimit në shkallë të parë deri në përfundimin e ekzekutimit të aktgjykimit, debitori i aktgjykimit do të mbajë edhe interesin për borxhin e mbetur të aktgjykimit me normën e interesit prej 1.5%/muaj.

Z. Hoang Duc L nuk ka asnjë detyrim të paguajë znj. Hoang Thi Huong.

2. Lidhur me tarifën gjyqësore: Znj. Nguyen Thi T duhet të paguajë tarifën e gjykatës civile të shkallës së parë prej 3,950,000 VND. Z. Hoang Duc L nuk duhet të përballojë shpenzimet e gjykatës civile të shkallës së parë. Zonja Hoang Thi Huong u përjashtua nga tarifat e gjykatës civile të shkallës së parë.

3. Lidhur me të drejtën e ankimit: Paditësit dhe të paditurit në mungesë kanë të drejtë të ankohen kundër aktgjykimit brenda 15 ditëve nga data e marrjes së vendimit ose nga data e postimit të vendimit.

Në rast se vendimi zbatohet sipas dispozitave të nenit 2 të Ligjit për përmbarimin e aktgjykimit civil, kreditori i aktgjykimit dhe debitori i aktgjykimit kanë të drejtë të merren vesh për ekzekutimin e aktgjykimit, të drejtën të kërkojnë përmbarimin e aktgjykimit ose të ekzekutojnë vullnetarisht aktgjykimet. ose ekzekutimi i detyrueshëm i aktgjykimit sipas dispozitave të neneve 6, 7, 7a, 7b dhe 9 të Ligjit për përmbarimin e aktgjykimeve civile; Afati i parashkrimit të kërkesës për përmbarim është në përputhje me nenin 30 të Ligjit për përmbarimin e aktgjykimeve civile.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 01/2022/DS-ST , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *