Báo cáo kết quả thực hiện đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2 Mẫu báo cáo kết quả học tập và làm theo Bác

Rate this post

Raporti mbi rezultatet e regjistrimit për të studiuar dhe ndjekur shembullin moral të Ho Chi Minh-ut është një formë e krijuar nga anëtarë individualë të Partisë, duke raportuar rezultatet pasi kanë marrë pjesë në studim dhe duke ndjekur shembullin e xhaxhait Ho.

Përmbajtja në formularin e raportit duhet të paraqitet në mënyrë shkencore dhe të qartë, duke treguar qartë të dhënat personale të anëtarëve të Partisë si emri i plotë, pozicioni, data e lindjes dhe njësia e punës. Anëtarët e partisë duhet të deklarojnë qartë bazën për krijimin e raportit në mënyrë që përmbajtja e raportit të tyre të jetë sa më shkencore dhe më e plotë. Ju lutem mos ngurroni të shkarkoni dhe referojuni këtu.

Raport mbi rezultatet e studimit dhe ndjekjes së xhaxhait – Formulari 1

PARTIA SOCIALE …………MINISTRIA ………………………PARTIA KOMUNISTE E VIETNAMIT…………, data… muaji… viti 20…

RAPORT MBI REZULTATET E REGJISTRIMITTË MËSOJMË DHE NDJEKSH Shembullin Etik të HO CHI MINH VITI 20…

Emri im është: ………………………, i lindur më ………………………

Pozicioni: ………………………………………………………

Njësia: ……………………………………………………….

Në bazë të Nr. Dërgesës Zyrtare: …….. datë …/…/20… të shkollës ……………… Për promovimin e studimit dhe ndjekjen e shembullit moral të Ho Chi Minh-ut;

Zbatimi i Shkresës Zyrtare Nr. …………. datë …/…/20… të Komitetit të Partisë së Komunës ………… për vrojtimin dhe vlerësimin e cilësisë së raportit të regjistrimit të studimit sipas shembullit moral të Ho Chi Minh në vitin 20…;

Tani do të doja të raportoja rezultatet e aplikimit për studimin dhe ndjekjen e standardeve të shembullit moral të Ho Chi Minh në vitin 20…, me këto përmbajtje specifike:

I. Për sa i përket perceptimit, unë personalisht konstatoj:

1. Cilësitë themelore të shembullit moral të Ho Chi Minh janë:

– Shembull i përjetshëm i përpjekjes dhe i sakrificës për çështjen e çlirimit kombëtar, të çlirimit klasor dhe të çlirimit njerëzor e njerëzor.

– Një shembull vullneti dhe energjie e shpirtit të madh, duke kapërcyer të gjitha sfidat dhe vështirësitë për të arritur qëllimin revolucionar.

– Të qenit shembull i besimit absolut në forcën e popullit, duke i shërbyer me gjithë zemër popullit.

– Të jesh shembull nevoje, kursimi, integriteti, drejtësie, paanshmërie, jeta e pastër private, stili i thjeshtë i jetesës dhe përulësia e jashtëzakonshme.

2. Mendimet, standardet dhe shembulli moral dhe stili i Ho Chi Minh-ut që unë studioj dhe ndjek janë:

– Ngritja e frymës së patriotizmit, krenaria për traditën heroike të kombit është ndërgjegjja dhe përgjegjësia e çdo vietnamezi të vërtetë; respektojnë dhe promovojnë zotërimin e popullit, kanë vullnetin për të kapërcyer varfërinë dhe prapambetjen, kanë ndjenjën e ruajtjes së unitetit dhe solidaritetit kombëtar brenda Partisë, agjencive dhe njësive.

– Të ketë ndjenjë të lartë përgjegjësie ndaj punës, të ketë një etikë të qartë; trajtojnë siç duhet raportin individ – familje – kolektiv – shoqëri, ndërmjet detyrimeve dhe interesave.

Duke ndjekur me përpikëri mësimin e “domosdoshmërisë, kursimit, integritetit, drejtësisë, drejtësisë dhe paanshmërisë”, duke studiuar dhe punuar në mënyrë aktive me frymën e krijimtarisë, produktivitetit, cilësisë dhe efikasitetit të lartë; me vendosmëri kundër individualizmit, dembelizmit, stilit të jetës pragmatike – kënaqësisë, egoizmit.

– Ngritja e ndjenjës së demokracisë, ndjenjës së disiplinës organizative, rrinë me popullin, shërbeji popullit; duhet të vendosen në organizatë, kolektiv, komunitet; respektoni parimet e ligjit, disiplinën, afërsinë me njerëzit, studioni njerëzit, jini të përgjegjshëm ndaj njerëzve, vlerësoni kritikën dhe autokritikën.

– Promovimi i patriotizmit të lidhur ngushtë me internacionalizmin e pastër, solidaritetin dhe miqësinë ndërmjet kombeve, duke u integruar në mënyrë proaktive dhe aktive në botë; të ngrejë frymën e pavarësisë, të vetëbesimit, të vetëbesimit, të vetëbesimit, të luftojë me vendosmëri mentalitetin e inferioritetit, nacionalizmit mendjengushtë.

– Të folurit duhet të shkojë paralelisht me veprimin, duhet të jetë shembull i moralit; ndërtimi duhet të shkojë paralelisht me anti; duhet të kultivojnë moralin e tyre gjatë gjithë jetës së tyre.

1. Rreth ideologjisë politike

– t’i përmbahen fort marksizëm-leninizmit, mendimit të Ho Chi Minh-ut, vijës së rinovimit të Partisë, qëllimit të pavarësisë kombëtare dhe socializmit; marrin drejtimin në luftimin e manifestimeve të degradimit në ideologjinë politike, moralin dhe mënyrën e jetesës.

– Të jetë shembullor në zbatimin, propagandimin dhe mbrojtjen e udhëzimeve dhe linjave të Partisë, politikave dhe ligjeve të shtetit, veçanërisht ato të Partisë, politikave shtetërore dhe ligjeve përkatëse për punën arsimore; të gatshëm të sakrifikojnë interesat personale për interesat e përbashkëta të partisë, shtetit dhe popullit.

2. Për etikën, mënyrën e jetesës, sjelljen

– Respektoni rreptësisht Rregulloren e Komitetit Qendror për atë që anëtarët e partisë nuk lejohen të bëjnë dhe Udhëzimet e Komisionit Qendror të Inspektimit për zbatimin e kësaj Rregulloreje.

– Marrja e drejtimit në luftën kundër burokracisë, korrupsionit dhe shpërdorimit; i gatshëm të pranojë dhe të marrë përgjegjësi kur organizata, agjencia ose njësia nën përgjegjësinë e tij/saj ndodh korrupsion, shpërdorim, negativitet dhe është e vendosur të korrigjojë dhe kapërcejë.

– Jep një shembull përulësie dhe thjeshtësie; në mënyrë praktike dhe të afërt për të kuptuar mendimet dhe aspiratat legjitime të masave, para së gjithash në organizata, agjenci, njësi pune dhe vendbanime.

– Bëhu model para nxënësve për të realizuar mirë përmbajtjen e fushatës “Çdo mësues është shembull moral për vetë-studim dhe krijimtari”.

– Të vendosur për të mos lejuar që të afërmit të përfitojnë nga fuqia dhe ndikimi i tyre për përfitime personale. Zbatoni mirë Rregulloren për etikën e mësuesve (lëshuar së bashku me Vendimin Nr. 16/2008/QD-BGDĐT datë 16 Prill 2008 të Ministrit të Arsimit dhe Trajnimit).

– Të ruajë dhe të mbrojë traditën morale të mësuesit.

3. Rreth autokritikës, kritikës

– Të jetë model para nxënësve dhe mësuesve në kritikë, autokritikë, i gatshëm për të pranuar mangësitë dhe mangësitë para nxënësve dhe mësuesve. Në kritika, mos i nënçmoni apo ofendoni nxënësit dhe mësuesit. Keni një zemër dashurie, tolerance dhe faljeje për nxënësit dhe mësuesit.

– Në autokritikë dhe kritikë përballë grupit dhe kolegëve, ata duhet të jenë vërtet kërkues, të vetëdisiplinuar, të ndershëm, të sinqertë, me mendje të drejtë, jo të djathtë, të shmangin, të ndjekin arritjet; Kur ka një defekt, duhet ta njohë defektin dhe të ketë një plan për ta korrigjuar atë.

– Të keni shoqëri, ta doni njëri-tjetrin; luftë e sinqertë për të mbrojtur të drejtën, për të mbrojtur njerëzit e mirë; luftojnë me vendosmëri shprehjet e abuzimit të kritikës me motive të këqija.

4. Lidhur me marrëdhëniet me popullin

– Rritja e ndërgjegjësimit për t’i shërbyer popullit; duke punuar me një qëndrim objektiv dhe të drejtë, duke u fokusuar në zgjidhjen e interesave legjitime të popullit; dëgjoni mendimet dhe aspiratat e masave, dialogoni aktivisht me njerëzit dhe zyrtarët nën autoritetin e tyre.

– Të jetë shembullor në kryerjen e detyrës qytetare të vendbanimit.

– Të ketë ndjenjë përgjegjësie përpara nxënësve, të kujdeset për të ndarë, të jetë i afërt dhe miqësor me studentët dhe njerëzit, veçanërisht studentët me rrethana të vështira. Respektoni dhe shkëmbeni dhe bashkëpunoni rregullisht me prindërit në edukimin e nxënësve.

– Luftoni me vendosmëri me shprehjet e indiferencës, burokracisë, autoritetit, shefit dhe akteve të ngacmimit dhe shqetësimit ndaj popullit.

5. Për përgjegjësinë në punë

– Ngritja e ndjenjës së përgjegjësisë, përkushtimit ndaj punës; të udhëheqë dhe drejtojë njësinë për të kryer me sukses detyrat e caktuara; studiojnë, hulumtojnë, thithin dhe zbatojnë në mënyrë efektive njohuritë moderne shkencore dhe teknologjike, iniciativat në punë, prodhim dhe punë.

– Jini proaktiv, krijues, guxoni të mendoni, guxoni të bëni, guxoni të merrni përgjegjësi; Të folurit shkon paralelisht me të bërit, duke thënë se duhet bërë.

– Kuptojnë dhe kryejnë siç duhet përgjegjësitë, detyrat dhe kompetencat e tyre; duke punuar me parime, disiplinë, arsye dhe dashuri; të mos abuzojnë me pozitat dhe kompetencat e tyre kur merren me punë; kundër fenomenit të kandidimit, kandidimit për pushtet, kandidimit për krim, kandidimit për diploma, kandidimit për emulim dhe manifestime të tjera negative.

– Kundërshtoni me vendosmëri ideologjinë e pjesshme, fraksionizmin dhe shprehjet oportuniste, pragmatike për interesa personale, “interesat grupore”.

6. Rreth ndjenjës së organizimit të disiplinës

– Të zbatojë me përpikëri parimin e centralizmit demokratik; promovimi i demokracisë paralelisht me ruajtjen e rreptë të disiplinës në organizata, agjenci dhe njësi.

– Të jetë shembullor në përputhje me rezolutat, direktivat, vendimet, detyrat dhe manovrat e organizatës; marrin drejtimin në zbatimin e urdhrit dhe regjimit të partisë, rregullave të brendshme, rregulloreve dhe rregulloreve të organizatave, agjencive dhe njësive.

7. Për solidaritetin e brendshëm

– Të kujdeset me gjithë zemër për ndërtimin dhe forcimin e solidaritetit të brendshëm; të interesuar për jetën materiale dhe shpirtërore të masave në agjenci dhe njësi; jini të drejtë me stafin, mësuesit dhe punonjësit; bashkëpunojnë me shokët dhe kolegët për të përparuar dhe zhvilluar vazhdimisht.

– Ndihmoni sinqerisht shokët dhe kolegët në punë dhe në jetë; të mbrojë prestigjin dhe nderin legjitim të shokëve dhe kolegëve; mos konkurroni, fajësoni, shmangni, shtyni përgjegjësinë, defektet tek të tjerët.

– marrin pjesë aktive në ndërtimin e organizatave partiake, autoriteteve dhe organizatave socio-politike ku punojnë; luftojnë me vendosmëri manifestimet e përçarjes, fraksioneve, duke shkaktuar përçarje brenda dhe mes njerëzve.

Më sipër është një raport fotografik i regjistrimit për të studiuar dhe ndjekur shembullin moral të Ho Chi Minh në vitin 20…, unë vetë kam përcaktuar dhe zbatuar mirë përmbajtjet e regjistruara si më sipër; Mezi presim të dëgjojmë nga kolegët tanë anëtarë të Partisë dhe drejtuesit e lartë.

Konfirmimi i degës(Nënshkruani dhe shkruani emrin e plotë)

Lajmëtar(Nënshkruani dhe shkruani emrin e plotë)

Raport mbi rezultatet e studimit dhe ndjekjes së xhaxhait – Formulari 2

PARTIA SOCIALE …………MINISTRIA ………………………PARTIA KOMUNISTE E VIETNAMIT…………, data… muaji… viti 20…

– Emri i plotë: …………., i lindur më ……………………..

– Data e anëtarësimit në Parti: ……………………… , zyrtar:…………………….

– Qëndrimi i partisë: …………. …… , qeveria: ………………

– Njësia e punës: ……………………………………………………………

– Veprimtaritë në Degë: …………………………………………………………..

Përmes studimit të përmbajtjes së ideologjisë, moralit dhe stilit të Ho Chi Minh-ut, unë personalisht lidha dhe raportova për përmbajtjet specifike të mëposhtme:

I. Gjërat që janë bërë:

1. Lidhur me ngritjen e ndjenjës së përgjegjësisë:

* Për punë:

-Të ketë ndjenjë të lartë përgjegjësie në respektimin me rigorozitet të programit, statutit, vendimeve dhe rregulloreve të Partisë, ligjeve dhe politikave të shtetit; shpesh shprehte qëndrimin luftarak për mbrojtjen e Partisë, duke ruajtur unitetin e vullnetit, veprimit dhe unitetit brenda Partisë.

– Zbatoni dhe zbatoni mirë udhëzimet e Partisë, politikat dhe ligjet e shtetit, rregulloret, rregulloret, rregullat e industrisë dhe të njësisë dhe të gjitha detyrat e ngarkuara.

– Përkushtim dhe përkushtim në çështjen e edukimit.

– Përpiquni të praktikoni, të përmirësoni, të mësoni nga kolegët për të përmirësuar aftësitë.

Merrni pjesë aktive në aktivitete dhe operacione në frymën e kërkesës së tregut dhe solidaritetit në kolektiv.

– Të jetë shembullor në zbatimin e disiplinës së punës dhe në mësimdhënie; Stili i shkathët i punës, i organizuar për të kryer detyrat në kohën e duhur.

– Organizoni dhe përdorni kohë të arsyeshme në kryerjen e punës, shmangni humbjen e kohës më kot.

* Me studentin:

– Vlerësimi i saktë dhe i ndershëm i studentëve sjell drejtësi dhe nxit përparimin e të nxënit të studentëve.

– Kujdesuni rregullisht, mësoni dhe ndihmoni nxënësit në mësim, si dhe në aktivitete të tjera.

– Edukimi i studentëve për të ndjekur 5 gjërat që u mësoi xhaxhai Ho adoleshentëve dhe fëmijëve…

2. Stili i modelit:

– Ruani gjithmonë karakterin dhe cilësitë morale revolucionare dhe promovoni pionieritetin shembullor të anëtarëve të Partisë. Ndershmëria, sinqeriteti, demokracia, uniteti i brendshëm dhe përmbushja kolektive e detyrave.

– Jini të butë me kolegët me prindërit dhe nxënësit.

– Praktikoni kursimin në çdo kohë, kudo.

– Përpiquni gjithmonë të zbatoni me veprim para nxënësve dhe të gjithëve përmbajtjen që keni parashtruar, për t’u dhënë shembull nxënësve që të ndjekin.

II. Gjërat që nuk janë bërë (të kufizuara):

-Në punë nuk keni qenë me guxim krijues, duke kërkuar gjëra të mira dhe të reja për të përmirësuar cilësinë e ekipit të bllokut.

– Pjesëmarrja në lëvizjet e shkollës ka arritje të kufizuara.

– Ende ka frikë të komentojë dhe kritikojë kolegët.

III. Arsyet e kufizimit:

– Kreativiteti është i kufizuar.

– Aftësia për të marrë pjesë në lëvizje është e kufizuar, me pak talent.

– Për shkak të karakteristikave të punës, mangësitë e kolegëve rrallë shihen, ndaj kanë frikë të japin sugjerime.

IV. Drejtimi i ilaçit:

Forconi zgjidhje të forta për të kapërcyer kufizimet e përmendura më sipër.

Konfirmimi i degës(Nënshkruani dhe shkruani emrin e plotë)

Lajmëtar(Nënshkruani dhe shkruani emrin e plotë)

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Báo cáo kết quả thực hiện đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2 Mẫu báo cáo kết quả học tập và làm theo Bác , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *