Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Rate this post

Xem tất cả tài liệu Lớp 12: đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

 • SGK Hóa học lớp 12
 • Sách giáo khoa Hóa học nâng cao lớp 12
 • Giải Hóa học nâng cao lớp 12
 • Giải Vở Bài Tập Hóa Học Lớp 12
 • Sách giáo khoa hóa học lớp 12
 • Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao
 • Vở Bài Tập Hóa Học Lớp 12
 • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao

Giải bài tập Hóa học 12 – bài 7: Thực hành: Cấu tạo và tính chất của cacbohydrat giúp các em học sinh giải bài tập, hệ thống kiến ​​thức và hình thành thói quen học tập, làm việc khoa học, có nền tảng. Năng lực hành động:

Bài 1 (trang 36 sgk Hóa học 12): Để phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch mantozơ và anđehit axetic, có thể dùng chất nào sau đây làm thuốc thử?

A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

B. Nước brom và NaOH.

C. HNO3 và AgNO3/NH3.

D. AgNO3/NH3 và NaOH.

Câu trả lời:

Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Lời giải lớp 12 Bài 1 Trang 36 SGK Hóa 12

PTTH:

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài giải Lớp 12 Bài 3 Trang 15 SGK Hóa 12 4 C5H11O5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Bài 2 (trang 37 sgk Hóa học 12): Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp CO2 và hơi nước theo tỉ lệ 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Đó là chất nào trong các chất sau?

A. Axit axetic

B. Glucozơ

C. Sucroza

Câu trả lời:

Đáp án B. Glucozơ

Khi đốt cháy: nCO2 = nH2O → hợp chất có dạng CnH2nOm

Chất này lên men được rượu → phải là gluczo

PTTH:

Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài 2 SGK Hóa 12 Trang 37

Bài 3 (trang 37 sgk Hóa học 12): Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch riêng lẻ của từng nhóm chất sau:

Một. glucozơ, glixerin, anđehit axetic.

b. Glucozơ, sacarozơ, glixerin.

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các nhóm chất sau trong dung dịch

Một. glucozơ, glixerin, anđehit axetic.

Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài 3 SGK Hóa 12 Bài 3 Trang 37 SGK Hóa 12

PTTH:

PTTH:

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh) + 2H2O

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu (xanh lam) + 2H2O

C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài giải Lớp 12 Bài 3 Trang 15 SGK Hóa 12 4 C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

b. Glucozơ, sacarozơ, glixerin.

Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài 3 Giải Lớp 12 Trang 37 SGK Hóa 12 2

PTTH:

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài giải Lớp 12 Bài 3 Trang 15 SGK Hóa 12 4 C5H11O5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Hai mẫu còn lại được đun nóng với xúc tác H+, sau đó cho sản phẩm phản ứng với AgNO3/NH3. Nếu mẫu thử nào có kết tủa trắng thì đó là đường sucrose.

Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài 3 Giải Lớp 12 Trang 37 SGK Hóa 12 6

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài giải Lớp 12 Bài 3 Trang 15 SGK Hóa 12 4 C5H11O5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Phần còn lại là glixerin

c. Sucrose, aldehyde axetic, hồ tinh bột

Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài 3 Giải Lớp 12 Trang 37 SGK Hóa 12 4

Trích mẫu thử, chọn thuốc thử: I2 và dd AgNO3/NH3

lần xuất hiện

Cho I2 vào 3 mẫu thử, mẫu thử chuyển sang màu xanh tím là tinh bột.

Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào 2 mẫu thử còn lại, mẫu có kết tủa trắng là andehit axetic.

PTTH:

Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài 3 Giải Lớp 12 Trang 37 SGK Hóa 12 5

Bài 4 (trang 37 sgk Hóa học 12): Từ một tấn bột sắn có chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu gam glucozơ, nếu hiệu suất quá trình sản xuất là 75%.

Câu trả lời:

Khối lượng tinh bột trong 1 tấn bột sắn có chứa 20% tạp chất trơ là:

m = Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Lời giải lớp 12 Bài 4 Trang 37 SGK Hóa 12 3 = 0,8 tấn

Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Lời giải lớp 12 Bài 4 Trang 37 SGK Hóa 12 1

Với hiệu suất 75% thì khối lượng glucozơ thu được là:

Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Lời giải lớp 12 Bài 4 Trang 37 SGK Hóa 12 2

Bài 5 (trang 37 sgk Hóa học 12): Tính khối lượng glucozơ bị thủy phân:

Một. 1kg bột gạo có 80% là tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.

b. 1 kg mùn cưa có 50% xenlulô, còn lại là chất bẩn trơ.

c. 1kg đường mía.

Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn

Câu trả lời:

Một. Khối lượng tinh bột là m(tinh bột) = Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Lời giải lớp 12 Bài 4 Trang 37 SGK Hóa 12 3 = 0,8 (kg)

Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Lời giải lớp 12 Bài 5 Trang 37 SGK Hóa 12 1

Khối lượng glucozơ sinh ra là Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Giải Lớp 12 Bài 5 Trang 37 SGK Hóa 12 4

b. Khối lượng của xenlulozơ là Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài 5 Giải Lớp 12 Trang 37 SGK Hóa 12 5

Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài giải Lớp 12 Bài 5 Trang 37 SGK Hóa 12 2

Khối lượng glucozơ sinh ra là Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài 5 Giải Lớp 12 Trang 37 SGK Hóa 12 6

c.

Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài 5 Giải Lớp 12 Trang 37 SGK Hóa 12 3

Lượng tinh bột tạo thành Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài 5 Giải Lớp 12 Trang 37 SGK Hóa 12 7

Bài 6 (trang 37 sgk Hóa học 12): Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohydrat X thu được 13,44 lít CO2 và 9,0 gam H2O.

Một. Tìm công thức đơn giản nhất của X, cho biết X thuộc loại cacbohydrat nào?

b. Đun 16,2 gam X trong dung dịch axit thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được bao nhiêu gam Ag. Giả sử hiệu suất của quá trình là 80%.

Câu trả lời:

Một)

Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài 6 Giải Lớp 12 Trang 37 SGK Hóa 12 5

Gọi công thức chung CxHyOz

Đặt báo cáo:

x : y : z = Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Giải Bài 6 Lớp 12 Trang 37 SGK Hóa 12 6

x : y : z = 0,6 : 1 : 0,5

x : y : z = 6 : 10 : 5

công thức đơn giản C6H10O5

công thức phân tử (C6H10O5)n

X: là một polisaccarit

Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Giải Toán lớp 12 Bài 6 Trang 37 SGK Hóa 12

Khối lượng của glucozơ là:

Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài 6 Giải Lớp 12 Trang 37 SGK Hóa 12 7

C5H11O5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài giải Lớp 12 Bài 3 Trang 15 SGK Hóa 12 4 C5H11O5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Theo lí thuyết: nAg = 2. glucozơ = 2. 0,1 = 0,2 mol

Khối lượng của Ag là: m = 0,2. 108 = 21,6 (g)

Vì H = 80% nên khối lượng Ag thực thu được là

Bài Tập Hóa Học Lớp 12 | Bài 6 Giải Lớp 12 Trang 37 SGK Hóa 12 8

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *