Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 55, 56 SGK Toán 6 Cánh Diều

Rate this post

Bài 1 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tính toán:

a) 200. 0,8;

b) (-0,5) . (- 0,7);

c) (-0,8) . 0,006;

d) (-0,4) . (- 0,5) . (-0,2).

– Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân các giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả.

– Muốn nhân hai số nguyên cùng dấu ta nhân giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “+” trước kết quả của chúng.

Trả lời:

(bắt đầu{flow}{l}a){rm{}}200.0,8 = 200.0,2{rm{ }}.4 \ = 40.4 = 160 end{báo})

(bắt đầu{mảng}{l}b){rm{ }}trái( { – 0,5} phải). trái( { – {rm{ }}0,7} phải)\ = 0,5.0,7 = 0 .35end{array})

(begin{array}{l}c){rm{ }}left( { – 0.8} right).0.006\ = left( {0,1.;0.001} right).;left( { – 8} right ). 6{rm{ }}\ = 0,001.left( { – 48} phải) = – 0,0048end{array})

(bắt đầu{mảng}{l}d){rm{ }}trái( { – 0,4} phải). trái ( { – 0,5 } phải ). trái ( { – 0,2} phải)\ = trái ( { – 0,4} phải ).0,1 = – 0,04; kết thúc{mảng})

Bài 2 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 – Cánh Diều

Cho 23. 456 = 10 488. Tính nhẩm:

a) 2,3. 456;

b) 2.3, 45.6;

c) (-2,3) . (- 4,56);

d) (- 2,3) . 45.600.

Phương pháp:

1) Tính chất giao hoán: ab = ba

2) Thuộc tính kết hợp: (ab).c = a.(bc)

(start{master {l}b){rm{}}2,3,45,6 = left ( {23,0,1} right). trái ( {456,0,1} phải)\ = trái ( {23,456} phải). trái ( {0,1.0,1} phải){rm{ }}\ = 10{rm{ }}488.0,01\ = 104,88 kết thúc{mảng})

(bắt đầu{mảng}{l}c){rm{ }}trái( { – 2,3} phải). left( { – 4,56} right){rm{ }}\ = left( { – 23,0,1 } right ).left( { – 456.0,01} right){rm{ }}\ = 10{rm { }}488.0.001\ = 10,488 kết thúc{mảng})

(start{array}{l}d){rm{ }}left( { – 2,3} right).45{rm{ }}600{rm{ }}\ = left( { – 23,0,1} phải).left( {456,100} phải){rm{ }}\ = trái( { – 23,456} phải). left( {0,1,100} right){rm{ }}\ = – 10{rm{ }}488,10{rm { }}\ = – 104{rm{ }}end 880{array})

Bài 3 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tính toán:

(begin{array}{*{20}{l}}{a){rm{ }}46,827:90}\{b){rm{ }}left( { – 72,39} phải): left( { – 19} phải)}\{c){rm{ }}trái( { – 882} phải): 3.6}\{d){rm{ }}10.88: trái( { – 0.17} phải) }end {string})

Phương pháp:

Tích của hai số nguyên cùng dấu thì có dấu âm

Tích của hai số nguyên khác dấu có dấu âm.

Trả lời:

(start{array}*{20}{l}}{a){rm{ }}46.827:90 = 0.5203}\{b){rm{ }}left( { – 72.39} right): left ( { – 19 } phải) = 3,81}\{c){rm{ }}trái( { – 882} phải): 3,6 = – 245}\{d){rm{}}10, 88 :trái( { – 0,17} phải ) = – 64}end{báo})

Bài 4 trang 56 SGK Toán 6 Tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Kết quả là 182 : 13 = 14. Tính nhẩm:

a) 182:1,3;

b) 18.2:13.

Phương pháp:

Biến đổi các phép tính đã cho để hiển thị các phép tính (182:13)

Trả lời:

Một)

(start{array}{l}182:1.3 = 182:frac{{13}}{{10}}\ = 182.frac{10}{13}= frac{{182.10}}{{13}} = 14.10 = 140 cuối{báo})

b)

(start{array}{l}18,2:13{rm{ }} = left( {182:10} right):13\ = left( {182:13} right):10\ = 14:10\ = 1.4 cuối{báo})

Bài 5 trang 56 SGK Toán 6 Tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,2m, chiều rộng 3,5m và chiều cao 3,2m. Họ muốn sơn lại trần nhà và bốn bức tường bên trong căn phòng.

Vì tổng diện tích của các cửa là 5,4 m2.

a) Tính bề mặt cần sơn lại.

b) Giá sơn lại tường, trần nhà là 12.000 đ/m2. Tính tổng chi phí để sơn lại căn phòng đó.

Phương pháp:

a) Diện tích phòng = Diện tích xung quanh + diện tích trần.

Diện tích cần sơn = Diện tích phòng – tổng diện tích các cửa.

b) Tổng chi phí sơn lại phòng = Bề mặt cần sơn 12.000 VND

Trả lời:

Kích thước của căn phòng là:

(2.trái({4,2 + 3,5} phải).3,2 + 4.2.3,5 = 63,98) (m2)

a) Diện tích cần sơn là:

(63,98 – 5,4 = 58,58) (m2)

b) Tổng chi phí sơn lại phòng là:

(58,58,12{rm{}}000 = 702,,,960)(VND)

Bài 6 trang 56 SGK Toán 6 Tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 110 m, chiều rộng 78 m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 ha thu hoạch được 71,5 tạ thóc. Hỏi cả thửa ruộng đó thu được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Phương pháp:

– Tính diện tích mảnh đất

=> Lượng lúa thu hoạch = Diện tích ruộng. 71,5

Trả lời:

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

110. 78 = 8580 (m2).

Ta có 1ha = 10.000 m2.

8580 m2 = 0,8580 ha.

Số thóc thu hoạch được của thửa ruộng đó là:

0,858.71,5 = 61,347 (tạ gạo).

Vậy cả cánh đồng thu được 61,347 tạ thóc.

Bài 7 trang 56 SGK Toán 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Bác Hà có hai ô kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi ngăn bằng (frac{1}{2}) chiều dài của nó và chiều dài của ngăn nhỏ hơn đúng bằng chiều rộng của ngăn lớn hơn. Bác đặt hai tấm kính sát nhau và đặt lên mặt bàn có diện tích 0,9 m2, nó vừa khít. Tính diện tích bề mặt của mỗi tấm kính.

Phương pháp:

Gọi chiều rộng của tấm nhỏ là: x (m, x > 0)

Dựa vào bài toán, hãy suy ra chiều rộng và chiều dài của hai tấm kính từ đó tính diện tích của hai tấm kính đó theo x.

Biết diện tích mới tìm được bằng 0,9, ta tìm được x.

=> Bề mặt của từng tấm kính.

Trả lời:

Gọi chiều rộng của tấm nhỏ là: x (m, x > 0)

Chúng tôi có một bảng:

bài 7 trang 57 sgk 6 bài

Ghép hai tấm kính lại gần nhau và đặt trên một chiếc bàn có diện tích 0,9 m2 sẽ vừa khít, như vậy:

(bắt đầu{array}{l}2{x^2} + 8{x^2} = 0,9\ Mũi tên trái 10{x^2} = 0,9\ Mũi tên trái {x^2} = 0, 09\ Mũi tên phải x = 0,3,(Do ,,x > 0)end{array})

=> Chiều dài và chiều rộng của đĩa nhỏ là: 0,3 (m) và 0,6 (m)

Chiều dài và chiều rộng của tấm lớn là: 0,6 (m) và 1,2 (m)

=> Diện tích của cái ly nhỏ là: (0,3.0,6 = 0,18,,left({{m^2}} right))

Diện tích của kính lớn là: (0,6.1,2 = 0,72,, left({{m^2}} right))

Bài 8 trang 56 SGK Toán 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Bàn ăn có mặt bàn hình tròn đường kính 150cm. Dùng khăn tròn trải bàn, khăn treo cách mép bàn dài 20 cm. Tính diện tích phần khăn treo sát mép bàn, lấy (pi) = 3,14.

Trả lời:

Bàn tròn đường kính 150cm

=> Bán kính bàn ăn là: 150 : 2 = 75 (cm)

Đường kính khăn trải bàn: 150+20+20 = 190 (cm)

=> Bán kính của khăn trải bàn là: 190:2 = 95 (cm)

Diện tích khăn trải bàn là: 952 . 3,14 = 28338,5 (cm2)

Diện tích mặt bàn là: 752. 3,14 = 17662,5 (cm2)

Diện tích phần treo khăn cách mép bàn là: 28338,5 – 17662,5 = 10 676 (cm2)

Bài 9 trang 56 SGK Toán 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Sử dụng máy tính cầm tay

bài 9 trang 56 sgk 6 bài

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

3.14. 7652;

(- 10.3125): 2,5;

54,369: (- 4,315).

Trả lời:

(start{array}{*{20}{l}}{3,14,7,652 = 24,02728}\{left( { – 10,3125} right):2,5 = – 4,125}\{54,369: left ( { {) – 4.315} phải) = – 12.6;}end{array})

giaibaitap.me

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 55, 56 SGK Toán 6 Cánh Diều , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *