Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 45 SGK Toán 7 tập 1

Rate this post

Bài 1 trang 45 SGK Toán 7 Chân Trời Sáng Tạo Tập 1

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

a) (frac{5}{{16}};,,,, – frac{7}{{50}};,,,,frac{{11}}{{40}};,,,,frac{ ) 9 {{200}}.)

b) (frac{1}{7};,,,frac{1}{{11}};,,,,frac{3}{{13}};,,, – frac{5}{{12} ) }).

Câu trả lời:

a) (frac{5}{{16}} = 0,3125;,,,, – frac{7}{{50}} = – 0,14;,,,,frac{{11}}{{40 ) }} = 0,275;,,,frac{9}{{200}} = 0,045.)

b) (frac{1}{7} = 0,142…;,,,frac{1}{{11}} = 0,(09);,,,,frac{3}{{13}} = 0,2307 …; ,,, – frac{5}{{12}} = -0,41trái( 6 phải)).

Hai số 3,4(24) và 3,(42) có bằng nhau không?

Câu trả lời:

Ta có: 3,4(24) = 3,4242424….. và 3,(42)=3,4242424….

Vậy hai số đã cho bằng nhau.

Cẩn thận: a,b(cb) = a,(bc).

Bài 3 trang 45 SGK Toán 7 Chân Trời Sáng Tạo Tập 1

Tính toán:

(sqrt {91} ;,,,sqrt {49} ;,,,,sqrt {{{12}^2}} ;,,,sqrt {{{trái( { – 4} phải)}^2}} ) .

(sqrt {91} xấp xỉ 9,54;,,,sqrt {49} = 7;,,,,,sqrt {{{12}^2}} = 12;,,,sqrt {{{left( { – 4 }) phải )}^2}} = 4).

Bài 4 trang 45 SGK Toán 7 Chân Trời Sáng Tạo Tập 1

Những câu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, hãy trình bày lại cho đúng.

(bắt đầu{array}{l}a),sqrt 9 trong mathbb{Q};,,,,,,,,,b),sqrt 5 trong mathbb{R};,,,\c),frac{{ 11 }}{9} bơi mathbb{R};,,,,,,,,,,,,,d), – sqrt 7 trong mathbb{R}.end{array})

Câu trả lời:

Một) Chính xác. Vì (sqrt 9 = 3 = frac{3}{1} trong mathbb{Q}) (sqrt 9 trong mathbb{Q})

b) Chính xác. (sqrt 5 = 2,236…) là không hợp lý nên (sqrt 5 trong mathbb{R})

c) Sai. (frac{{11}}{9}) là một số hữu tỉ nên (frac{{11}}{9} trong mathbb{R})

Tìm x, biết: ({left({x–5} right)^2} = 64).

Câu trả lời:

({trái( {x – 5} phải)^2} = 64 Trái Mũi tên phải {left( {x – 5} phải)^2} = {8^2} Trái Mũi tên trái[{_{x–5=–8}^{x–5=8}}rightarrowrightleft[{_{x=–3}^{x=13}}right)[{_{x–5=–8}^{x–5=8}}phảiTráiphảiarrowtrái[{_{x=–3}^{x=13}}phải)[{_{x–5=–8}^{x–5=8}}djathtasShigjetadjathtasmajtas[{_{x=–3}^{x=13}}djathtas)[{_{x–5=–8}^{x–5=8}}rightLeftrightarrowleft[{_{x=–3}^{x=13}}right)

Vậy (x trái{ {13; – 3} phải})

Bài 6 trang 45 SGK Toán 7 Chân Trời Sáng Tạo Tập 1

Dân số Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 1 năm 2021 là 8993 083 (nguồn Vui lòng làm tròn đến hàng nghìn.

Câu trả lời:

Chúng tôi nhấn mạnh con số trong hàng nghìn dân số của Thành phố Hồ Chí Minh 8 993 083.

Lưu ý rằng chữ số hàng trăm là 0

Sau đó, làm tròn số 8 993 083 đến hàng nghìn, ta được 8 993 000.

Vậy dân số tính đến tháng 1 năm 2021 của Thành phố Hồ Chí Minh khi làm tròn đến hàng nghìn là 8.993.000 (người).

Bài 7 trang 45 SGK Toán 7 Chân Trời Sáng Tạo Tập 1

Làm tròn đến phần mười giá trị của biểu thức: (A = frac{{54,11,695}}{{26,15}}) theo hai cách:

Cách 1: Làm tròn từng số trước khi thực hiện phép tính.

Cách 2: Thực hiện tính trước rồi làm tròn kết quả.

Câu trả lời:

Cách 1:

(A = frac{{54,11.6,95}}{{26,15}} = frac{{54,1.7}}{{26.2}} = 14,454… xấp xỉ 14,5)

Cách 2:

(A = frac{{54,11.6,95}}{{26,15}} = 14,381… xấp xỉ 14,4)

Cẩn thận:

Kết quả tính theo 2 cách có thể khác nhau, tùy thuộc vào cách làm tròn

Bài 8 trang 45 SGK Toán 7 Những chân trời sáng tạo Tập 1

Kết quả môn toán học kì 1 của Bích như sau:

Điểm xét thường xuyên: 6; số 8; số 8; 9;

Điểm trung bình: 7;

Điểm tổng kết: 10.

Tính điểm trung bình môn toán của Bích và làm tròn đến hàng phần mười.

Câu trả lời:

Điểm trung bình của bài đánh giá thường xuyên là: (frak{{6 + 8 + 8 + 9}}{4} = 7,75).

Điểm trung bình môn học = ( Điểm trung bình đánh giá thường xuyên 1 + Điểm đánh giá giữa kỳ .2 + Điểm đánh giá cuối kỳ . 3):6

Điểm trung bình môn toán của Bích là: (frac{{7,75.1 + 7,2 + 10,3}}{6} = 8,625 xấp xỉ 8,6).

giaibaitap.me

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *