Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 64 sgk Hóa Học 12

Rate this post

Sách hướng dẫn giải bài 13. Giới thiệu về polime trong Hóa học 12. Nội dung bài học 1 2 3 4 5 6 trang 64 SGK Hóa 12 bao gồm đầy đủ lý thuyết và bài tập, với các công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… được đưa vào SGK giúp các em học sinh học c tốt, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh quốc gia.

LÝ THUYẾT

1. Khái niệm

Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là liên kết) liên kết với nhau.

Ví dụ: Polyetylen (-CH2 CH2-)n do các liên kết -CH2-CH2- liên kết với nhau.

⇒n được gọi là hệ số trùng hợp hay mức độ trùng hợp.

Các phân tử tạo nên mỗi mắt xích của polyme được gọi là monome (trong ví dụ, monome là CH2=CH2).

2. Phân loại

– Bằng tổng hợp: Trùng hợp tạo polime, trùng hợp tạo polime.

– Theo cấu tạo: polime có mạch không phân nhánh và polime có mạch phân nhánh.

3. Danh pháp

Tên polymer được hình thành bằng cách thêm từ poly trước tên của monome.

Ví dụ: (CH2CH2)n là polyetylen và (C6H10O5)n là polysacarit,…

4. Đặc điểm cấu tạo

– Kích thước và khối lượng phân tử lớn.

– Do nhiều mắt xích nối với nhau tạo thành mạch nhánh, mạch nhánh và mạng không gian.

5. Tính chất vật lý

Đa số ở thể rắn, không bay hơi, nhiệt độ nóng chảy cố định, (khi nóng chảy sẽ tạo thành chất lỏng sánh) khó tan trong các dung môi thông thường, nhiều chất có tính chất cách điện, cách nhiệt. , một số có tính dẻo, tính đàn hồi,..

6. Tính chất hóa học

– Phản ứng giữ dây chuyền: thường là phản ứng thế hoặc phản ứng cộng.

– Phản ứng khử: thường là phản ứng thủy phân hoặc depolyme hóa (depolyme hóa).

– Phản ứng nối chéo: thường là phản ứng nối các đoạn mạch không phân nhánh thành mạng phân nhánh hoặc mạng không gian.

Polyme liên kết ngang có cấu trúc mạng không gian nên khó nóng chảy, khó hòa tan và bền hơn so với polyme không liên kết ngang.

Xem thêm:: CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2 – VietJack.com

– Điều chế bằng phản ứng trùng ngưng: điều kiện là các monome có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng tham gia phản ứng.

8. Ứng dụng

Sản xuất các vật liệu polime phục vụ đời sống và sản xuất như chất dẻo, tơ tằm, cao su, keo dán v.v.

tập thể dục

Dưới đây là phần Hướng dẫn giải Bài 1 2 3 4 5 6 trang 64 SGK Hóa học 12. Các em có thể xem chi tiết nội dung giải bài tập dưới đây:

1. Giải bài 1 trang 64 sgk 12

Cho các polime: polyetylen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polybutađien. Dãy gồm các polime tổng hợp là

A. tơ nilon, xenlulozơ, nilon-6, nilon-6,6.

B. polietilen, polibutađien, nilon-6, nilon-6,6.

C. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.

D. polietilen, nilon-6,6, xenlulozơ.

Giải pháp:

Polime tổng hợp là polime nhân tạo.

→ Dãy các polime tổng hợp được là: pôliêtilen, polibutađien, nilon-6, nilon-6,6.

⇒ Trả lời: b.

2. Giải bài 2 trang 64 hàng 12

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. Poly(vinyl clorua);

B. Pilisaccarit;

C. Chất đạm;

D. Tơ nilon-6,6.

Giải pháp:

Các monome này có liên kết đôi trong phân tử khi trùng hợp tạo thành polime. Chúng được gọi là các polyme được tạo ra bằng phản ứng trùng hợp.

Poly (vinyl clorua) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.

⇒ Trả lời: MỘT.

3. Giải bài 3 trang 64 hàng 12

Xem thêm:: FeCl2 + NaOH → Fe(OH)2 + NaCl – VietJack.com

Phân biệt phản ứng trùng hợp và trùng ngưng về: phản ứng thế, monome, khối lượng phân tử của polime so với monome. Lấy một ví dụ minh họa.

Giải pháp:

đặc điểm so sánh tai nạn phản ứng ngưng tụ Sản phẩm phản ứng chỉ gồm polyme Sản phẩm gồm polyme và phân tử nhỏ Monome Có nhiều liên kết hoặc vòng không bền, mở được Có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng tham gia phản ứng Khối lượng phân tử của polyme theo tỉ lệ so với monome Rất lớn Lớn hơn không nhiều

Ví dụ:

– Cơ hội:

$nCH_2=CH_2 mũi tên phải [-CH_2-CH_2-]_n$

-Phản ứng trùng hợp P:

$nNH_2-CH_2-COOH mũi tên phải [-NH-CH_2-CO-]_n + nH_2O$

4. Giải bài 4 trang 64 hàng 12

Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học xảy ra phản ứng trùng hợp các monome sau:

a) CH3-CH=CH2;

b) CH2=CCl-CH=CH2;

c) CH2=C(CH3)-CH=CH2;

d) CH2OH-CH2OH và m-C6H4(COOH)2 (axit isophtalic);

đ) NH2-[CH2]10COOH.

Giải pháp:

Các phản ứng a, b, c là phản ứng trùng hợp, d, e là phản ứng trùng ngưng:

Một) tai nạn

(nCH_{3}-CH=CH_{2} mũi tên phải[ ]{ t^0, xt} (-CH(CH_{3})-CH_{2}-)_{n})

b) tai nạn

(nCH_{2}=CCl-CH=CH_{2}x-mũi tên phải[ ]{ t^0, xt } (-CH_{2}-CCl=CH-CH_{2}-)_{n})

c) tai nạn

(nCH_{2}=C(CH_{3})-CH=CH_{2}mũi tên xphải[ ]{ t^0, xt }) ((-CH_{2}-C(CH_{3}) = CH-CH_{2}-)_{n})

d) phản ứng ngưng tụ

(nCH_{2}OH-CH_{2}OH+m-HOOC-C_{6}H_{4}-COOH mũi tên thẳng x[ ]{ t^0, xt }) ((-O-CH_{2}-CH_{2}-O-OC-C_{6}H_{4}-CO-)_{n})

e) phản ứng ngưng tụ

Xem thêm:: Hóa học 10 trang 74 Diều – Tailieumoi.vn

(nNH_{2}-[CH_{2}]_{10}-COOH mũi tên xphải[ ]{ t^0, xt} (-NH-[CH_{2}]_{10}-CO-)_{n})

5. Giải bài 5 trang 64 hàng 12

Từ các sản phẩm hóa dầu (C6H6 và CH2=CH2) có thể tổng hợp được polystyrene dùng để sản xuất nhựa trao đổi ion. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (có thể cần viết thêm các hợp chất vô cơ).

Giải pháp:

Điều chế polystyrene

(C_{6}H_{6}+C_{2}H_{4} mũi tên phải[ ]{ H^+ , t^0 } C_{6}H_{5}C_{2}H_{5} ) (1)

(C_{6}H_{5}C_{2}H_{5} mũi tên phải[ ]{ ZnO, t^0 } C_{6}H_{5}CH=CH_{2} + H_{2} ) (2)

$nC_6H_5-CH=CH_2 mũi tên phải[]{match, match} (-CH(C_6H_5)-CH_2-)_n$

6. Chọn 6 trang 64 lượt 12

Hệ số trùng hợp là gì? Có thể xác định chính xác hệ số trùng hợp?

Tính hệ số trùng hợp của PE, PVC, xenlulozơ biết khối lượng phân tử trung bình của chúng lần lượt là 420.000, 250.000 và 1.620.000.

Giải pháp:

– Hệ số trùng hợp $n$ là hệ số trùng hợp của các monome với nhau để thu được phân tử có khối lượng phân tử lớn hơn nhiều nghìn monome.

– Không thể xác định chính xác hệ số trùng hợp vì polime là hỗn hợp các chất có hệ số trùng hợp khác nhau. Do đó, chỉ có thể xác định được giá trị trung bình của $n$.

Hệ số polyme $n$:

(n = dfrac {M_{polyme}} {M_{monome }}=dfrac {m_{polyme}} {m_{monome}})

→ Hệ số trùng hợp của PE $(-CH_2-CH_2-)_n$:

(n_{PE} =dfrac {420000} {28}=15000)

→ Hệ số trùng hợp PVC $(-CH_2-CHCl-)_n$:

(n_{PVC} = dfrac {250000} {62.5}=4000)

→ Hệ số trùng hợp của xenlulozơ $[C_6H_7O_2(OH)_3]_n$:

(n_{xenlulô} = dfrac {16200000} {162} = 10000)

Bài trước:

 • Giải bài 1 2 3 4 5 trang 58 SGK Hóa 12

Bài tiếp theo:

 • Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 72 73 SGK Hóa học 12

Hay nhin nhiêu hơn:

 • Để học tốt môn toán 12
 • Để học tốt vật lý 12
 • Để học tốt Hóa 12
 • Để học tốt Sinh học 12
 • Để học tốt Ngữ Văn 12
 • Để học tốt Lịch Sử 12
 • Để học tốt Địa Lí 12
 • Để học tốt Tiếng Anh 12
 • Học tốt Tiếng Anh 12 (Sách Học Sinh)
 • Để học tốt Tin học 12
 • Để học tốt GDCD 12

Trên đây là Hướng dẫn giải Bài 1 2 3 4 5 6 trang 64 SGK Hóa học 12 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn học tốt môn hóa 12!

“Bài tập nào khó, đã có giabaisgk.com”

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 64 sgk Hóa Học 12 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *