Lý thuyết tính chất của dãy tỉ số bằng nhau – Lớp 7

Rate this post

I. Kiến thức cần nhớ

Cẩn thận:

Khi ta nói rằng các số (x,,y,,z) tỉ lệ thuận với các số (a,,b,,c), ta có (dfrac{x}{a} = dfrac{y}{b} = dfrac { z}{ c}). Chúng tôi cũng viết (x:y:z = a:b:c)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tìm hai số $x;y$ biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng.

Phương pháp giải:

* Để tìm hai số (x;y) khi tổng $x + y = s$ và tỉ số (dfrac{x}{y} = dfrac{a}{b}) ta làm như sau

Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có:

(dfrac{x}{a} = dfrac{y}{b} = dfrac{{x + y}}{{a + b}} = dfrac{s}{{a + b}})

Từ đó (x = dfrac{s}{{a + b}}.a;,y = dfrac{s}{{a + b}}.b) .

* Để tìm hai số (x;y) khi hiệu $x – y = p$ và tỉ số (dfrac{x}{y} = dfrac{a}{b}) ta làm như sau

Ta có (dfrac{x}{y} = dfrac{a}{b})(Mũi tên phải dfrac{x}{a} = dfrac{y}{b})

Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có:

(dfrac{x}{a} = dfrac{y}{b} = dfrac{{x – y}}{{a – b}} = dfrac{p}{{a – b}})

Từ đó (x = dfrac{p}{{a – b}}.a;)(y = dfrac{p}{{a – b}}.b) .

Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có:

(frac{x}{3} = frac{y}{5} = frac{{x + y}}{{3 + 5}} = frac{{ – 32}}{8} = – 4)

Vì vậy (frac{x}{3} = – 4 Mũi tên phải x = (-4).3 = – 12) và (frac{y}{5} = – 4 Mũi tên phải y = (-4.5 = – 20 ) . )

Vậy (x = – 12; y = – 20.)

Dạng 2: Chia một số thành các phần theo tỉ lệ với các số đã cho

Phương pháp:

Giả sử ta chia số (P) thành ba phần (x,,y,,z) theo tỷ lệ với các số (a,b,c), thực hiện như sau:

(dfrac{x}{a} = dfrac{y}{b} = dfrac{z}{c} = dfrac{{x + y + z}}{{a + b + c}} = dfrac{P}{ {a + b + c}})

Phương pháp:

Tìm hai số (x;,y) sao cho $xy = P$ và (dfrac{x}{y} = dfrac{a}{b})

Cách 1: Ta có (dfrac{x}{y} = dfrac{a}{b} Mũi tên phải dfrac{x}{a} = dfrac{y}{b})

Đặt (dfrac{x}{a} = dfrac{y}{b} = k) ta có (x = ka;,y = kb)

Vì vậy (xy = ka.kb = {k^2}ab = P )(Phải {k^2} = dfrac{P}{{ab}})

Từ đó tìm (k) rồi tìm (x,y).

Cách 2: Chúng ta có (dfrac{x}{y} = dfrac{a}{b}) (Dfrac phải{{{x^2}}}{{xy}} = dfrac{a}{b}) hoặc (dfrac{{ ) {x^2}}}{P} = dfrac{a}{b} )(Phải {x^2} = dfrac{{Pa}}{b}) mà từ đó (x) và (y.)

Dạng 4: Chứng minh đẳng thức từ một tỉ số cho trước.

Phương pháp:

Áp dụng tính chất tỉ lệ thuận và tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

Dạng 5: Bài toán tỉ lệ

Phương pháp:

+ Xác định mối quan hệ giữa các yếu tố chủ đề

+ Đặt báo cáo

+ Vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Lý thuyết tính chất của dãy tỉ số bằng nhau – Lớp 7 , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *