Mẫu biên bản kiểm tra dùng chung cho nhiều trường hợp

Rate this post

dữ liệu kiểm tra là một mẫu tài liệu được thiết kế để ghi lại việc kiểm tra thiết bị, kiểm tra cấp độ, trạng thái rừng, v.v. Những gì nên được bao gồm trong biên bản? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết “Mẫu biên bản giám định dùng cho nhiều trường hợp” Xuống đây

Kiểm tra phút để cập nhật nội dung mới nhất

Đơn vị………………….

BAN KIỂM TRA——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đ.độc lập-Tự do-Hạnh phúc——————

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ. …….. …………….., ngày tháng năm….

BÁO CÁO KIỂM TRA CÔNG TRÌNH…………………….. Ngày……giờ….ngày……tháng………, ngày………………ban kiểm tra được thành lập theo Quyết định số…….QĐ ngày……. của…………………….để kiểm tra công trình…………………………. TRONG ……………………… I. Đại diện Ủy ban Kiểm tra: – Ông (Bà) …………………………………………………….. chức vụ…………….. – Ông (Bà) ……………… ………… …………………….. chức vụ…………….. – Ông (bà) …………………………………………………… … …………………. ……………….. II. Đại diện bộ phận được kiểm tra: – Ông (Bà) …………………………………………………….. chức vụ…………….. – Ông (Bà) ……………… ………… ………………………….. chức vụ ………………………….. III. Nội dung kiểm tra: ……………………………………………………………………………………………… IV. Lời yêu cầu: ……………………………………………………………………………………………… V. Nhận xét của bộ phận được kiểm tra: ……………………………………………………………………………………………… Biên bản kết thúc vào hồi ………… giờ …………. ngày …………………………… dữ liệu kiểm tra đã được đọc lại cho những người có tên trên nghe và ký xác nhận; Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Báo cáo kiểm tra cuối cùng

Dữ liệu kiểm tra chung

Mẫu biên bản kiểm tra, xác minh số 04/BB – TT

TÊN CƠ QUAN ĐỊA CHỈ TÊN ĐOÀN KIỂM TRA ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM độc lập-Tự do-Hạnh phúc

QUY TRÌNH KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH

Y/y………………1 Căn cứ Quyết định số…………./QĐ-BHXH ngày……/……/………… của ………… ngày…………………… ……………. giờ ……. ngày……/……/………… ngày……………………; Đoàn thanh tra/kiểm tra đã làm việc để kiểm tra, xác minh…………………….. I. Thành phần bao gồm: 1. Đại diện đoàn kiểm tra: – Ông (bà)……………………………………………………… Chức vụ:…………. . – Ông bà) ……………………………………………………………………………………… Chức vụ:………… ….. 2 Người đại diện……………………………: – Ông (Bà)……………………………………………………… Chức vụ: ………… … …………… ……….. – Ông (Bà)……………………………………………………………… Chức vụ:……………. . II. Nội dung đã được kiểm tra và xác minh ……………………………………………………………………………………………… Buổi làm việc kết thúc hồi…… giờ…. ngày ……/……/………… dữ liệu kiểm tra đọc lại cho những người có tên ở trên và ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành … bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

………………………. (Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN ĐỘI KIỂM TRA/KỸ THUẬT (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản kiểm tra hệ thống điện

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ TÊN ĐƠN VỊ KIỂM TRA ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM độc lập-Tự do-Hạnh phúc ————— Số:……../BB-KTSDĐ

Biên bản KIỂM TRA SỬ DỤNG ĐIỆN Ngày….giờ…ngày…………tháng……năm……. TRONG ………………………………………….. I. THÀNH PHẦN 1. Đoàn kiểm tra: 1.1……………………….. Chức vụ:………………………. Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………………………………………………………… 1.2…………………… … ………… …………. Chức vụ:…………………….. 1.3 …………………………………………………… Chức vụ:…………………….. 2 Bên bị kiểm tra: Toàn bộ tên:…………………… Giới tính:……………… Sinh ngày:…./…./…………… …… Quốc tịch:……………….. Nghề nghiệp:……… …………………………………………………….. Nơi ở hiện nay: ………………………… ……………………. Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:……………………; Phạm vi ngày:…./…./………; Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………………………… Tên tổ chức: ……………… ……………………………………………………………………. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………. Ma cong ty: …………………………………………………………………………………………………………………………… … … ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………. Sự đăng ký: ……………………………………………………………………………………………………………………………… … Phạm vi ngày:…./…./………………………………; phát hành bởi: …………………………………………………. Người đại diện theo pháp luật:…………Giới tính:…………………….. Chức vụ:………………………………………… 3. Người làm chứng: (nếu có) 3.1…………… … …………………………………………………………………………….. 3.2……………………………………………… … ……………………. ………….. II. NỘI DUNG KIỂM TRA 1. Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra sử dụng điện tại: Mã khách hàng……………………………………………………………………………………………… ……………………… Địa chỉ Điện thoại…… ……………………………………………….. 2. Hiện trạng hệ thống đo đếm: Loại công tơ: ………… …….Nơi sản xuất……………….Số…………… …………. Cường độ dòng điện:…………………….Điện áp:……………………..TU……………CẬU………………. Hệ số nhân……………………………………………………………………………………………. Chỉ số công tơ tại thời điểm kiểm định: ……………………………………………………. 3. Tình trạng tại thời điểm kiểm tra: …………………………………………………………………………………… 4 .Phụ lục đính kèm dữ liệu kiểm tra sử dụng điện (bao gồm sơ đồ nối dây, sơ đồ vi phạm, danh mục công suất thiết bị điện…): (nếu có) ……………………………………………………………… ……… …………. III. KẾT THÚC KIỂM TRA ……………………………………………………………………………………………….. Trong quá trình kiểm tra, hộ sử dụng điện hoặc người chứng kiến ​​luôn có mặt tại hiện trường và chứng kiến ​​toàn bộ quá trình điều tra. Các thành viên tham gia kiểm tra không vi phạm, làm hư hỏng tài sản của khách hàng sử dụng điện. Biên bản kết thúc vào ngày……h……..……tháng…….năm…………………………………………………………………… Biên bản được đọc lại cho những người có mặt nghe và chấp nhận. là chính xác và đồng ký tên dưới đây. dữ liệu kiểm tra Việc này được lập thành 03 bản; Bên được kiểm tra lưu 01 bản theo nội dung biên bản, bên được kiểm tra lưu 02 bản.

BÊN CÓ LỢI (ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI LÀM CHỨNG (nếu có) (ký, ghi rõ họ tên) KIỂM TOÁN VIÊN ĐIỆN (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ý kiến ​​của khách hàng sử dụng điện: (nếu có) …………………………………………………………………………………………….. XEM THÊM: Mẫu sự cố biên bản báo cáo

Biên bản kiểm tra đảng viên Hôm nay, ngày…tháng…năm…tại trường……………………. Chi ủy chi bộ tổ chức hội nghị kiểm tra Đảng viên …………. I. Thành phần: – Chi ủy. – AC ………………………………………………………………………………………………………… II. Quy trình làm việc: 1. Đ/c ………………………………………….. đọc bản kiểm điểm của đảng viên. Thể hiện kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trình bày về vấn đề đóng đảng phí năm ………… Hạn mức và hạn chế. 2. Nhận xét của chi bộ đối với cá nhân đ/c – Ưu điểm:

  • Chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.
  • Có lối sống lành mạnh, trong sạch và giản dị.
  • Giữ vững chất lượng Đảng viên.
  • Hoàn thành nhiệm vụ do cấp trên giao.
  • Thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng viên nơi công tác cũng như nơi cư trú.
  • Đóng Đảng phí đầy đủ, đúng thời hạn.

– Hạn chế: Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình còn chưa cao, có lúc còn nể nang trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. Đảng bộ xếp loại: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội nghị kết thúc hồi……giờ cùng ngày.

đứng đầu

ban thư ký

XEM CSONG: Mô hình dữ liệu phổ biến nhất hiện nay

Tóm tắt vấn đề

Dưới đây là các mẫu dữ liệu kiểm tra thông dụng nhất, bạn có thể sử dụng các mẫu này để kiểm tra, xác minh công việc cho nhiều trường hợp khác nhau. Các biên bản này đều được cập nhật trực tiếp từ biên bản mẫu của Sở tư pháp TP.HCM

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu biên bản kiểm tra dùng chung cho nhiều trường hợp , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *