Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Rate this post

LAJME******

I. Informacion i Përgjithshëm

Universiteti Ekonomik – Teknologji Industriale është një universitet publik në varësi të Ministrisë së Industrisë dhe Tregtisë me 2 kampuse dhe 4 lokacione trajnimi:

– Kampusi i Hanoi (Kodi i shkollës: DKK):

+ Nr. 454 – Rruga Minh Khai 456, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi;

+ Nr. 218 Linh Nam, Linh Nam Ward, rrethi Hoang Mai, Hanoi.

– Kampusi Nam Dinh (Kodi i shkollës: DKD):

+ Nr. 353 Tran Hung Dao, Ba Trieu Ward, Qyteti Nam Dinh, Provinca Nam Dinh;

+ Zona e punëtorisë, komuna ime Xa, qyteti Nam Dinh, provinca Nam Dinh.

– Faqja e internetit:

II. Regjistrimet e rregullta në universitet për vitin akademik 2023-2024

2.1. Informacioni i industrisë dhe objektivat e pritshëm të regjistrimit:

TT

Emri i industrisë

Grupi i pranimeve

së pari

7220201

Departamenti i Gjuhës Angleze

– Specializimi në Përkthim dhe Interpretim

– Specializimi në Metodologji të Mësimdhënies

A01, D01, D09, D14

2

7340101

Menaxhimi i biznesit

– Drejtor në Administrim të Përgjithshëm Biznesi

– BNJ të specializuar

– Specializimi në Administrimin e Shitjeve

A00; A01; C01, D01

3

7340115

Industria e marketingut

– Kryer në Menaxhim Marketingu

– Specializimi në Komunikim Marketing

A00; A01; C01, D01

4

7340121

Sektori i Biznesit Tregtar

– Specializimi në Biznes Tregtar

– Specializimi në E-Commerce

– Specializimi në Biznes Ndërkombëtar

A00; A01; C01, D01

5

7510605

Logjistika dhe Menaxhimi i Zinxhirit të Furnizimit

A00; A01; C01, D01

6

7340201

Sektori bankar dhe financiar

– Financë e specializuar biznesi

– Specializimi në Bankë

– Master në Teknologji Financiare

– Specializimi në Investime Financiare

A00; A01; C01, D01

7

7340204

Biznesi i sigurimit

– Specializimi në Çmimet e Sigurimeve

– Specializimi në Ekonominë e Sigurimeve

– Specializimi në Sigurime Shoqërore

A00; A01; C01, D01

8

7340301

Drejtimi i kontabilitetit

– Drejtimet e kontabilitetit të ndërmarrjeve

– Specializimi në Kontabilitet Hotelerie dhe Restoranti

– Kryerja e Kontabilitetit Publik

A00; A01; C01, D01

9

7340302

Auditimi

A00; A01; C01, D01

dhjetë

7480102

Industria e rrjeteve kompjuterike dhe qendrave të të dhënave

– Specializimi në Rrjetet Kompjuterike dhe Komunikimin e të Dhënave

– Kryesor në Sigurinë e Informacionit

A00; A01; C01, D01

11

7480108

Teknologjia e inxhinierisë kompjuterike

– Të diplomuar në Teknologjinë e Embedded dhe Programim Mobile

– Specializimi në Inteligjencën Artificiale dhe kontrollin inteligjent

A00; A01; C01, D01

i dymbëdhjeti

7480201

Industria e teknologjisë së informacionit

– Kryesor në Teknologjinë e Informacionit

– Kryerja e Sistemeve të Informacionit

A00; A01; C01, D01

13

7510201

Industria e inxhinierisë mekanike

– Specializimi në Teknologjinë e Prodhimit të Makinave

– Specializimi në makineri dhe objekte të projektimit të makinerive

– Kryer në Inxhinieri Matëse dhe Machining Smart

A00; A01; C01 dhe D01

14

7510203

Industria e mekatronikës

– Drejtor në Inxhinieri Robotike

– Kryerja e Sistemeve Mekatronike

– Kryerja e Sistemeve Mekatronike në Automobilistikë

A00; A01; C01, D01

15

7510205

Industria e teknologjisë së automobilave

– Specializimi në Teknologjinë e Inxhinierisë së Automjeteve

– Specializimi në Makina – Nëngarkesë Automobilash

– Specializimi në Mekatronikë Elektrike – Automobilistikë

A00; A01; C01, D01

16

7510301

Industria e inxhinierisë elektrike dhe elektronike

– Drejtimi në Elektrike Civile dhe Industriale

– Specializimi në Sistemin e Furnizimit me Energji

– Specializimi në Pajisjet Elektrike dhe Elektronike

A00; A01; C01, D01

17

7510302

Industria e elektronikës dhe telekomunikacionit

– Diplomuar në Sisteme të Embedded dhe Elektronikë të Aplikuar

– Kryesor në Komunikimin Dixhital dhe IoT

A00; A01; C01, D01

18

7510303

Industria e kontrollit dhe automatizimit

– Specializimi në Automatizim Industrial

– Specializim në Inxhinieri Kontrolli dhe Sisteme Inteligjente

– Specializimi në Pajisjet Matëse Smart

A00; A01; C01, D01

19

7540202

Industria e teknologjisë së fibrave dhe tekstilit

A00; A01; C01, D01

20

7540204

Industria e teknologjisë së tekstilit dhe veshjeve

– Specializimi në Teknologjinë e Qepjes

– Kryer në Dizajn Mode

A00; A01; C01, D01

21

7540101

Teknologjia e Ushqimit

– Specializimi në Teknologjinë e Fermentimit

– Specializimi në Teknologjinë e ruajtjes dhe përpunimit të ushqimit

– Specializimi në Menaxhimin e Cilësisë së Ushqimit

A00; A01; B00, D07

22

7460108

Departamenti i Shkencës së të Dhënave

– Kryesor në Shkencën e të Dhënave

– Specializimi në Analitikë të të Dhënave

A00; A01; C01, D01

23

7810103

Departamenti i Turizmit dhe Menaxhimit të Shërbimit të Udhëtimit

– Master në Menaxhim Turizmi

– Specializim në Menaxhim Hoteleri

A00; A01; C00, D01

Shënim:

– Objektivi total i regjistrimit për vitin universitar 2023 pritet të jetë: 4868 objektiva;

– Shpenzoni deri në 20% të kuotës për rekrutim në kampusin Nam Dinh;

– Nëse kriteret e pranimit sipas secilës prej metodave të mëparshme nuk janë të mjaftueshme, kriteret e mbetura do të transferohen në metodat e mëposhtme të përzgjedhjes.

* Tabela e kodeve të kombinimeve të përzgjedhjes:

Kodi i kombinimit të lëndëve të provimit

rezultatet e provimit të maturës dhe rezultatet e studimeve të shkollës së mesme

A00

Matematikë – Fizikë – Kimi

D01

Matematikë – Anglisht – Letërsi

A01

Matematikë – Fizikë – Anglisht

D07

Matematikë – Kimi – Anglisht

B00

Matematikë – Biologji – Kimi

D09

Matematikë – Histori – Anglisht

C01

Matematikë – Fizikë – Letërsi

D10

Matematikë – Gjeografi – Anglisht

C00

Letërsi – Histori – Gjeografi

D14

Letërsi – Histori – Anglisht

* Rregullore për diferencën në pikët e pranimit midis grupeve: Kombinimet e lëndëve janë njësoj të vlefshme në të njëjtin provim.

2.2. Mënyra e pranimit:

Në vitin 2023, Universiteti i Ekonomisë – Teknologjisë Industriale organizon regjistrimin universitar me kohë të plotë në mënyrat e mëposhtme:

2.2.1. Metoda 1: Pranimi bazuar në rezultatet e Provimit të Vlerësimit të Mendimit të organizuar nga Universiteti i Shkencës dhe Teknologjisë Hanoi

* Lëndët dhe kushtet për pranim:

– Kandidatët që marrin pjesë në provimin e vlerësimit të të menduarit në vitin 2023 të organizuar nga Universiteti i Shkencës dhe Teknologjisë Hanoi;

– Të plotësojë kërkesat për përfundimin e shkollës së mesme sipas paraparë;

* Kriteret e pranimit, drejtimi dhe kombinimi i lëndëve: Shpenzoni një maksimum prej 5% të objektivit total të regjistrimit të përcaktuar për pranim me këtë metodë.

* Përcaktimi i pikës së pranimit: Nota për secilën industri përcaktohet sipas rezultatit total të testit të vlerësimit të të menduarit të konvertuar në një shkallë 30 pikësh.

+ Orari i pranimit dhe mënyra e aplikimit për pranim: Sipas rregulloreve të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit dhe Njoftimit të Universitetit të Shkencës dhe Teknologjisë Hanoi.

2.2.2. Metoda 2: Merrni parasysh rezultatet e provimit të vlerësimit të kompetencave të organizuar nga Universiteti Kombëtar i Vietnamit, Hanoi

* Temat dhe kushtet për pranim:

– Kandidatët pjesëmarrës në testin e aftësive në vitin 2023 të organizuar nga Universiteti Kombëtar i Hanoi;

– Të plotësojë kërkesat për përfundimin e shkollës së mesme sipas paraparë;

* Kriteret e pranimit: Shpenzoni një maksimum prej 5% të objektivit total të regjistrimit të përcaktuar për pranim me këtë metodë.

* Përcaktimi i rezultatit të pranimit: Rezultati për secilën industri përcaktohet sipas rezultatit total të testit të vlerësimit të kompetencës të konvertuar në një shkallë prej 30 pikësh.

* Orari i pranimit dhe si të aplikoni për pranim: Provimi i vlerësimit të kompetencave pritet të mbahet në disa grupe dhe në vende të ndryshme testimi. Koha e regjistrimit për pranim dhe pranim është në përputhje me rregulloret e Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit.

2.2.3. Metoda 3: Pranimi i rezultateve të provimit të maturës në vitin 2023

* Temat dhe kushtet për pranim:

– Kandidatët që i nënshtrohen provimit të maturës në vitin 2023 dhe janë regjistruar për të përdorur rezultatet për pranim në universitet;

– Të plotësojë kërkesat për përfundimin e shkollës së mesme sipas paraparë;

– Të arrijë pragun minimal të pikëve të përcaktuar nga Ministria e Arsimit dhe Trajnimit.

– Për drejtimin e gjuhës angleze, rezultati minimal për lëndën angleze në kombinimin e përzgjedhjes është 6.00 pikë ose më i lartë.

* Kriteret e pranimit, drejtimi dhe kombinimi i lëndëve: Shpenzoni deri në 70% të objektivit total të regjistrimit të përcaktuar për pranim me këtë metodë.

* Përcaktoni rezultatin e kalimit (DTTT)

– Merrni parasysh rezultatet e provimit të maturës në vitin 2023.

TTT = DXT + DUTaty brenda:

+ Tel: Nota e maturës;

+ TXT (për drejtimet pa lëndë kryesore): Rezultati i pranimit përcaktohet nga rezultati total i 3 lëndëve në kombinimin e lëndëve të regjistruara për pranim;

+ TXT (për drejtimet angleze): Rezultati i pranimit përcaktohet nga (lënda 1 + lënda 2 + lënda angleze x 2) x 3/4 në kombinimin e lëndëve të regjistruara për pranim;

+ GET: Pikat prioritare sipas rregulloreve aktuale në Rregulloren për regjistrimin e rregullt universitar të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit.

* Profili i pranimit: Formulari i aplikimit për pranim sipas formularit të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit.

* Orari i pranimit: Sipas rregullores së Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit.

* Si të aplikoni për pranim: Sipas rregulloreve të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit.

– Kandidatët që dëshirojnë të studiojnë në kampusin e Universitetit në Hanoi, shkruajnë kodin e regjistrimit të regjistrimit DKK pas kodit standard të industrisë.

– Kandidatët që dëshirojnë të studiojnë në kampusin Nam Dinh të Universitetit shkruajnë kodin e regjistrimit për pranim në DKD pas kodit standard.

2.2.4. Metoda 4: Ekzaminimi i rezultateve të transkriptit të shkollës së mesme

* Temat dhe kushtet për pranim:

– Kandidatët që kanë mbaruar shkollën e mesme ose të barazvlefshme;

– Bazuar në rezultatet e notave të shkollës së mesme për pranim, konkretisht: Nota mesatare e 3 viteve shkollore (nota përmbledhëse 10, nota përfundimtare 11 dhe nota përfundimtare 12) e lëndëve në kombinimin e përzgjedhjes sipas kritereve të mëposhtme: recetë: DXT = M1+ M2 + M3aty brenda:

+ DXT: Rezultati i testit të pranimit.

+ M1 është nota mesatare e lëndëve të përbëra të klasës së 10-të; M2 është nota mesatare e lëndëve të përbëra të klasës së 11-të; M3 është nota mesatare e lëndëve të përbëra të klasës së 12-të.

– Sjellja e të gjitha viteve në klasat e 10-ta, të 11-ta dhe të 12-ta është mjaft e mirë ose më e lartë.

– Për drejtimin e Gjuhës, rezultati përfundimtar i anglishtes në klasën e 10-të, klasën e 11-të dhe klasën e 12-të është 7.00 pikë ose më shumë.

* Normat e regjistrimit, drejtimet e regjistrimit dhe përzgjedhja e lëndëve: Shpenzoni të paktën 20% të objektivit total të regjistrimit të përcaktuar për pranim me këtë metodë.

* Përcaktoni rezultatin kalues

Rezultati i pranimit përcaktohet: TTT = DXT + DUTaty brenda:

– Tel: Nota e maturës;

– DXT: Rezultati i testit të pranimit;

– PAT: Pikat prioritare sipas rregulloreve aktuale në Rregulloren për regjistrimin e rregullt universitar të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit.

+ TXT (për degët e anglishtes): Rezultati i provimit pranues përcaktohet nga (lënda 1 + lënda 2 + lënda angleze x 2) x 3/4 në kombinimin e lëndëve të regjistruara për pranim;

* Formulari i aplikimit për pranim

– 01 Formulari i aplikimit për pranim sipas formularit të Universitetit (kandidatët e marrin atë në faqen e internetit: www.uneti.edu.vn kur shkolla dërgon njoftimin për mbledhjen e dokumenteve të pranimit);

– 01 kopje e noterizuar e diplomës së shkollës së mesme ose certifikatës së përkohshme të diplomimit për studentët që diplomohen në vitin 2023;

– 01 kopje e noterizuar e procesverbalit të shkollës së mesme;

– 01 kopje e noterizuar e kartës së identitetit të personave ose kartës së identitetit të qytetarit;

– 01 zarf i vulosur ku shënohet qartë adresa e kontaktit e kandidatit për njoftimin e rezultatit nga shkolla;

– Çertifikatë përparësie (nëse ka).

* Koha dhe mënyra e aplikimit për pranim: Sipas rregulloreve të Ministrisë së Arsimit dhe Trajnimit dhe sipas njoftimit në çdo periudhë pranimi të postuar nga Universiteti në faqen e tij të internetit www.uneti.edu.vn

2.2.5. Metoda të tjera:

– Pranimi i drejtpërdrejtë i kandidatëve që bëjnë pjesë në lëndët e përcaktuara në pikën 2 të nenit 7 të Rregullores për regjistrimin në universitet; rekrutimi i studentëve të nivelit të kolegjit në drejtimin aktual të trajnimit të mësuesve parashkollorë.

– Rekrutimi i drejtpërdrejtë sipas skemës së regjistrimit të vetë Universitetit: Kriteret e pranimit zbatohen sipas skemës së regjistrimit të Universitetit Ekonomik – Teknologji Industriale për kandidatët që mbarojnë shkollën e mesme në vitin 2023 dhe vitet e mëparshme. Detajet e kritereve në njoftimin e pranimit do të postohen në sistemin e internetit: www.tuyensinh.uneti.edu.vn

>> Politikat preferenciale për kandidatët e rregullt të universitetit në 2023:

– Kandidatët e pranuar me sukses kanë të drejtë të studiojnë bursa inkurajuese, politika prioritare dhe stimuj sipas rregulloreve aktuale;

– Kandidatët janë të lirë të zgjedhin një vend studimi në Hanoi ose Nam Dinh sipas nevojave të tyre individuale. Shkolla ka prioritet rezultate më të ulëta pranimi dhe 500 konvikte falas dhe ul tarifat e shkollimit për drejtime specifike për vitin akademik 2023-2024 për kandidatët që janë regjistruar dhe regjistruar në kampusin Nam Dinh.

– “Bursë për Inkurajimin e Talenteve” dhe “Bursë për Mbështetjen e Studimit”:

Viti shkollor 2023 – 2024 Shkolla zbaton politikën e dhënies së “Bursave për nxitjen e talenteve” dhe “Bursave për të mbështetur të nxënit” për kandidatët që regjistrohen dhe pranohen në periudhën e regjistrimit në vitin 2023, në mënyrë që të inkurajojë kandidatët të kenë arritje të shkëlqyera akademike, dhe krijojnë kushte që kandidatët të kenë më shumë mundësi dhe qetësi për të studiuar në Universitetin Ekonomik – Teknologji Industriale:

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *