VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN ĐỐI VỚI THỰC TIỄN VÀ MỘT SỐ GIẢI

Rate this post

Vì vậy, trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, việc học tập lý luận chính trị đều có vai trò, ý nghĩa quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay, việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị là yêu cầu cần thiết, cấp bách, thường xuyên và lâu dài đối với mỗi cán bộ, đảng viên. đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Lý luận Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, lý luận là hệ thống tri thức, được khái quát từ kinh nghiệm thực tiễn, phản ánh những mối liên hệ bản chất, tự nhiên, có trật tự của các sự vật, hiện tượng trong thế giới và được biểu hiện bằng các hệ thống, nguyên lý, quy luật, phạm trù.

Thực tiễn là tổng thể các hoạt động vật chất – tình cảm, lịch sử – xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội để phục vụ và tiến bộ loài người.

Vai trò của lý luận trong thực tiễn: Lý luận có vai trò hướng dẫn, định hướng, hướng dẫn thực tiễn; Lý luận khoa học góp phần giáo dục, thuyết phục, động viên, vận động quần chúng tạo thành phong trào quần chúng thiết thực rộng lớn; Lý luận có vai trò định hướng, dự báo cho hoạt động thực tiễn, giúp cho hoạt động thực tiễn được chủ động, có ý thức, ít bức bối, vòng vo.

Lý luận chính trị là hệ thống tri thức về lĩnh vực chính trị, là một bộ phận quan trọng của lý luận trong lĩnh vực chính trị; tính đảng, tính giai cấp; đồng thời có tính khái quát, tính trừu tượng và tính dự đoán khoa học cao.

Giáo dục lý luận chính trị bao gồm việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Sinh thời, Bác Hồ đã từng căn dặn các thế hệ cán bộ cách mạng về vai trò của lý luận. Bác nhấn mạnh rằng: “Lý luận như kim chỉ nam, nó chỉ cho ta phương hướng trong công việc thực tiễn. Không có lý do thì xấu hổ như nhắm mắt đưa chân”. “Làm mà không có lý do thì như đi trong bóng tối, vừa chậm vừa cản trở”. Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII năm 1996, Đảng ta đã nhấn mạnh rõ ràng: “Lười học, lười tư duy, không thường xuyên tiếp nhận thông tin mới cũng là một biểu hiện thoái hóa”. Văn kiện Đại hội XII của Đảng cũng ca ngợi: “Công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn bất hợp lý.

Lý luận quan trọng như vậy là vì lý luận chính trị giúp cho cán bộ, đảng viên có tư duy khoa học, phương pháp làm việc biện chứng; có phương pháp lãnh đạo, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v. đúng quy luật khách quan. Với suy nghĩ đó, việc học tập lý luận chính trị luôn được các cơ sở đào tạo chú trọng.

Trong thời gian qua, công tác giáo dục lý luận chính trị được cấp ủy Đảng các cấp đặc biệt quan tâm, trong đó Trung tâm Chính trị Sốp Cộp là nơi trực tiếp đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm trong thời gian qua đã đạt kết quả xuất sắc, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi tư cách đạo đức, tận tụy phục vụ nhân dân. Trong quá trình học tập lý luận chính trị, đa số học viên tôn trọng nội quy, quy định của Trung tâm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, làm rõ những vấn đề trong quá trình học tập; Đa số sinh viên có tinh thần, thái độ học tập đúng đắn, xác định đúng động cơ, mục tiêu học tập nên đã mang lại hiệu quả tích cực, số sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi ngày càng tăng.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có nhận thức lệch lạc, chưa quan tâm đến việc học tập lý luận chính trị, thậm chí lười học tập lý luận chính trị. Hiện tượng này đang diễn ra khá thường xuyên ở các cơ sở đào tạo lý luận chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Thực tiễn công tác bồi dưỡng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ hệ thống chính trị đóng tại Trung tâm Chính trị huyện Sốp Cộp còn cho thấy học viên lười học tập lý luận chính trị như sau:

Thứ nhất, nhiều học viên nhận thức chưa đúng tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị, thậm chí một số học viên còn cho rằng như vậy là lãng phí thời gian, công sức cho công tác chuyên môn. Họ chỉ tập trung thực hiện nhu cầu học tập chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công việc đảm nhận mà ít hoặc không quan tâm đến việc học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Thứ hai, khi học tập lý luận chính trị, nhiều học viên chưa thực sự nghiêm túc, còn học nhẹ nhàng, đại khái, hời hợt, hình thức, tình trạng đi học muộn về sớm còn diễn ra và tình trạng xin nghỉ học cũng diễn ra tương tự. nhiều. Có sinh viên đến trường với tư tưởng học để lấy bằng cấp, học để thăng tiến, bổ nhiệm làm cán bộ… nên chưa thực sự toàn tâm toàn ý nghiên cứu, học tập.

Thứ ba, ý ​​thức học tập của nhiều sinh viên còn yếu, chưa tôn trọng kỷ luật, kỷ cương trong nghiên cứu, học tập; học tập chưa tập trung, có hiện tượng mất tập trung, chia cắt công việc, vừa học vừa điều hành, giải quyết công việc của cơ quan; Trong quá trình học tập trên giảng đường, nhiều sinh viên chưa tích cực tham gia trao đổi, thảo luận, nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp; đi học không mang theo sách, vở nên chất lượng lý luận chính trị chưa cao.

Thứ tư, học chưa đi đôi với hành; Lý thuyết không liên quan đến thực hành. Nội dung, kiến ​​thức lý luận chính trị chưa được sinh viên vận dụng vào thực tiễn như một “cẩm nang” định hướng giải quyết những vấn đề, yêu cầu đặt ra từ thực tiễn địa phương, đơn vị. Có những học viên sau khi đi học về không hiểu nội dung của khóa học là gì và không sử dụng nó như một giải pháp cho công việc chuyên môn của mình.

Nguyên nhân “lười lý luận chính trị” theo tôi xuất phát từ những nguyên nhân cơ bản:

Thứ hai, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Hiện nay, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm Chính trị huyện Sốp Cộp đang được thực hiện theo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của BGH. Tuy nhiên, Ban Tuyên giáo Trung ương: Việc làm mới, bổ sung, cập nhật thông tin mới có lúc còn chậm; còn chồng chéo, khối lượng kiến ​​thức trong bài còn lớn, tính logic giữa các bài, môn học, hệ đào tạo còn thiếu chặt chẽ; sự thiếu liên thông giữa các cấp học, hệ đào tạo khiến cán bộ phải học nhiều lần các chuyên đề, học phần… những hạn chế này chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn và đào tạo. tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách lãnh đạo, quản lý cho sinh viên.

Thứ ba, đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị: Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Trung tâm Chính trị huyện Sốp Cộp có số lượng 04 đồng chí chuyên trách và 15 giảng viên kiêm nhiệm (100% có trình độ từ cử nhân trở lên). Về cơ bản, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, có năng lực chuyên môn và phương pháp giảng dạy tốt. Tuy nhiên, việc vận dụng các PPDH tích cực của giảng viên đôi khi còn hạn chế, trong quá trình giảng dạy còn nặng về truyền đạt kiến ​​thức, chưa phát huy được tính tích cực, sáng tạo của sinh viên.

Bốn là, địa phương, đơn vị cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng: Trong tình hình hiện nay, các địa phương, đơn vị chưa quan tâm tạo điều kiện tối đa để cán bộ, đảng viên yên tâm học tập, sinh hoạt; còn có sự chồng chéo trong việc sử dụng cán bộ thực hiện công việc cơ quan; Chưa có chiến lược, kế hoạch về việc làm của học viên sau khi học xong các khóa đào tạo lý luận chính trị và vận dụng kiến ​​thức lý luận vào phục vụ thực tiễn công tác của địa phương, đơn vị.

Để nâng cao chất lượng học tập của học viên Trung tâm Chính trị huyện Sốp Cộp cũng như khắc phục tình trạng lười học tập lý luận chính trị của học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm, theo tôi, cần thực hành vào thời gian tiếp theo. Thực hiện trung thực, đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức của học viên về vị trí, tầm quan trọng của công tác lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đây là giải pháp căn cơ, lâu dài để khắc phục tình trạng lười học tập lý luận chính trị. Cần lan tỏa để học sinh thấy được vai trò trung tâm của mình trong học tập và có động cơ học tập; giúp họ hiểu rằng nâng cao trình độ lý luận là quyền và trách nhiệm của họ; nó là nhu cầu tự thân, thường xuyên, thường xuyên, ổn định suốt cuộc đời, không bao giờ đủ.

Hai là, tiếp tục đổi mới toàn diện công tác giáo dục lý luận chính trị trong Đảng và hệ thống chính trị. Cần tích cực nghiên cứu, đổi mới chương trình, nội dung theo hướng thiết thực, gắn với thực tế sống; cập nhật thường xuyên, kịp thời kiến ​​thức về chính sách mới, cách làm hay, sáng tạo ở địa phương, cơ quan, ngành đặc thù, nhất là kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế của đội ngũ cán bộ. , kỹ năng xử lý các tình huống chính trị… trong nội dung chương trình bồi dưỡng, học tập.

Thứ ba, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy LLCT. Đối với đội ngũ giảng viên, Trường đã chủ động lập kế hoạch, cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; yêu cầu nắm vững quan điểm của Đảng, cập nhật thông tin chính thống để bổ sung ngay vào bài giảng.

Thứ tư, đối với Trung tâm Chính trị huyện Sốp Cộp, cần tiếp tục rà soát, bổ sung cơ chế chính sách cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, tạo điều kiện tốt nhất cho việc nghiên cứu và học tập lý luận, chính trị của thầy và trò.

Lý luận góp phần quan trọng vào việc giáo dục lý luận chính trị, xây dựng nhận thức đúng đắn và niềm tin vững chắc vào lý tưởng cộng sản, vào con đường, biện pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do giai cấp và dân tộc xác định là yêu cầu cấp bách, có tính trật tự để xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đảng viên và của Đảng, để Đảng phải luôn giữ vững vai trò tiên phong của mình. Vì vậy, hãy nghiêm túc học tập lý luận chính trị, dùng lý luận đầy đủ để phân tích những thành công và thất bại trên các mặt công tác, những mặt đúng và sai của tư tưởng, để không chỉ “hoàn chỉnh, làm phong phú thêm lý luận bằng những kết luận mới rút ra từ thực tiễn cách mạng” mà còn góp phần nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên về các vấn đề trong thực tiễn và nâng cao kết quả hành động.

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN ĐỐI VỚI THỰC TIỄN VÀ MỘT SỐ GIẢI , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *