Ví dụ về tranh chấp trong kinh doanh thương mại

Rate this post

Kinh doanh thương mại là ngành liên quan đến hoạt động bán hàng, quản lý kho, theo dõi hàng hóa, xuất nhập hàng. Công việc chính của ngành kinh doanh thương mại đào tạo nhiều kỹ năng làm việc thực tế như: quản lý bán hàng, quản lý bán lẻ, phương pháp bán hàng hiệu quả. Người làm trong ngành kinh doanh thương mại phải có năng lực quản lý lực lượng bán hàng, tổ chức và điều phối hoạt động bán lẻ. Tuy nhiên, nhiều người chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này. Hãy cùng ACC tìm hiểu thông tin ví dụ về tranh chấp kinh doanh thương mại Hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về vấn đề này.

Ví dụ về tranh chấp trong kinh doanh thương mại

ví dụ về tranh chấp trong kinh doanh thương mại

1. Đặc điểm pháp lý của hợp đồng thương mại

hợp đồng thương mại có những đặc trưng pháp lý cơ bản sau: Lĩnh vực phát sinh quan hệ hợp đồng là lĩnh vực thương mại, bao gồm lĩnh vực thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ; một bên tuân theo hợp đồng phải là một thương gia. Trong nhiều quan hệ hợp đồng thương mại, cả hai bên đều phải là thương nhân, như hợp đồng đại diện cho thương nhân, hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa; mục đích của thương nhân khi giao kết quan hệ hợp đồng là để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình; Hình thức của hợp đồng có thể bằng miệng, bằng hành vi hoặc bằng văn bản. Đối với các hợp đồng mà pháp luật quy định phải bằng văn bản thì phải tuân thủ các quy định đó. Fax, telex, thư điện tử và các hình thức liên lạc điện tử khác cũng được coi là văn bản.

Hợp đồng thương mại là hợp đồng đặc biệt trong lĩnh vực thương mại: Khi đáp ứng đủ các điều kiện về đối tượng, mục đích và hình thức của hợp đồng thì hợp đồng thương mại có tính chất của hợp đồng kinh tế.

Ví dụ: Hợp đồng trong hoạt động thương mại được giao kết bằng văn bản giữa các thương nhân với nhau, trong đó có ít nhất một bên là pháp nhân để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Nếu không đáp ứng được các điều kiện này thì hợp đồng thương mại chỉ có tính chất của hợp đồng dân sự.

2. Quy định chung về hợp đồng trong lĩnh vực thương mại

hợp đồng nó là hình thức pháp lý phù hợp nhất thể hiện bản chất của quan hệ tài sản. Quan hệ kinh tế và quan hệ dân sự có chung hình thức pháp lý là hợp đồng. Hợp đồng, dưới bất kỳ hình thức nào, ngôn ngữ nào đều phản ánh bản chất của một thỏa thuận, là sự thống nhất ý chí của các bên trong việc tạo lập, thay đổi và hủy bỏ các quyền và nghĩa vụ pháp lý.

Những năm 1986-1990, cùng với việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, hợp đồng dân sự (đúng theo nghĩa truyền thống) bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Để điều chỉnh các quan hệ hợp đồng dân sự, năm 1991, nhà nước ta đã ban hành Pháp lệnh Hợp đồng dân sự và sau đó là Bộ luật Dân sự năm 1995. Bộ luật này đã xác định khái niệm hợp đồng dân sự (xem điều 394 BLDS 1995) với nội hàm tương đối rộng, bao gồm những đặc điểm của khái niệm hợp đồng kinh tế theo Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989. Tuy nhiên, Nghị quyết ngày 28/10/1995 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc thi hành Bộ luật dân sự năm 1995 vẫn ghi nhận hiệu lực của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989. Vì vậy, từ năm 1991 đến BLDS 2005, Việt Nam vẫn tồn tại hai loại hợp đồng – hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự – được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật khác nhau về hợp đồng. Cụ thể, hợp đồng dân sự được quy định trong Bộ luật Dân sự và hợp đồng kinh tế được quy định trong Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế. Chỉ khi Bộ luật Dân sự năm 2005 và Luật Thương mại năm 2005 có hiệu lực thì hợp đồng (bao gồm cả hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự) mới được điều chỉnh bởi một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thống nhất. Bộ luật Dân sự năm 2005 (hiện nay áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015) cũng như Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản pháp luật thương mại sau này không còn ghi nhận khái niệm hợp đồng kinh tế.

Tuy nhiên, khái niệm hợp đồng kinh tế không còn được ghi nhận trong các văn bản pháp luật hiện hành và trên thực tế khái niệm này không còn được dùng để chỉ các quan hệ hợp đồng trong lĩnh vực thương mại (trước đây gọi là hợp đồng thương mại). ngành kinh tế). Nhưng điều này không có nghĩa là các hợp đồng thương mại không còn tồn tại. Bởi vì, trong khi hoạt động thương mại được coi là một loại hành vi dân sự đặc thù, thì vẫn có những quy định đặc biệt điều chỉnh hợp đồng với tư cách là một hình thức pháp lý của hoạt động thương mại. (Các hợp đồng này gọi chung là hợp đồng thương mại hay hợp đồng trong lĩnh vực thương mại).

Theo quan điểm biện chứng, hợp đồng dân sự là hình thức pháp lý của hoạt động dân sự, hợp đồng thương mại là hình thức pháp lý của hoạt động thương mại. Xuất phát từ quan điểm: “Hành vi thương mại là một biểu hiện của hành vi pháp lý dân sự,…”, hành vi thương mại là hành vi dân sự cụ thể và với logic này, hợp đồng trong lĩnh vực thương mại là một loại hợp đồng dân sự đặc biệt.

Là một loại hợp đồng dân sự, hợp đồng trong lĩnh vực thương mại giống với hợp đồng dân sự về bản chất, tức là nó phản ánh bản chất của sự thỏa thuận và sự thống nhất ý chí của các bên về việc phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật. quyền. và nghĩa vụ đều phản ánh quan hệ tài sản có tính chất hàng hóa, tiền tệ, chủ thể là pháp nhân, cá nhân, v.v. Ngoài ra, hợp đồng trong lĩnh vực thương mại và hợp đồng thương mại có những đặc điểm riêng, trên cơ sở đó về cơ bản có thể phân biệt hợp đồng. trong lĩnh vực thương mại từ hợp đồng dân sự nói chung. Đặc biệt:

2.1 Đối tượng của hợp đồng thương mại

Đối tượng của hợp đồng trong lĩnh vực thương mại được tạo lập chủ yếu giữa các chủ thể là thương nhân. Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp và cá nhân thực hiện hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên, có đăng ký kinh doanh. Thương nhân là chủ thể của hợp đồng trong lĩnh vực thương mại có thể là thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài (trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế). Ngoài thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải là thương nhân cũng có thể trở thành chủ thể của hợp đồng trong lĩnh vực thương mại trong các trường hợp do pháp luật quy định.

Ví dụ, Hoạt động của bên chủ thể không mang tính thương mại, không nhằm mục đích sinh lợi trong hợp đồng mua bán hàng hoá phải theo quy định của Luật Thương mại khi chủ thể này lựa chọn áp dụng luật thương mại hoặc các ví dụ khác: Trong quan hệ uỷ thác của mua bán hàng hóa . , bên ủy thác có thể là thương mại hoặc phi thương mại (Điều 157 Luật Thương mại 2005).

2.2 Hình thức hợp đồng thương mại

Mẫu hợp đồng trong lĩnh vực thương mại có thể quyết định bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi riêng của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của hoạt động thương mại và yêu cầu chặt chẽ về nội dung của hợp đồng, pháp luật quy định nhiều hợp đồng thương mại cụ thể phải được ký kết bằng văn bản hoặc bằng các hình thức khác có giá trị pháp lý như văn bản.

Ví dụ, Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, hợp đồng đại lý thương mại, hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt, hợp đồng nhượng quyền thương mại…

2.3 Đối tượng của hợp đồng thương mại

3. Tranh chấp thương mại

Tranh chấp thương mại và phân loại tranh chấp thương mại

Hoạt động kinh doanh, thương mại luôn tồn tại hoặc phát sinh các tranh chấp như một tất yếu khách quan. Quan hệ thương mại càng đa dạng và phức tạp thì khả năng xảy ra tranh chấp càng lớn. Vì vậy, việc thừa nhận bất kỳ loại tranh chấp thương mại nào cũng là điều kiện để áp dụng các biện pháp giải quyết tranh chấp phù hợp.

Trước hết cần hiểu thế nào là tranh chấp thương mại. Có nhiều cách hiểu khác nhau về loại tranh chấp này, nhưng dưới góc độ pháp lý, tranh chấp thương mại có thể được định nghĩa như sau: Tranh chấp thương mại là tranh chấp giữa các bên nếu một hoặc một số bên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ do họ thực hiện trong hoạt động thương mại gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của một hoặc một số bên khác[1]. Từ thuật ngữ “tranh chấp thương mại” có thể thấy bản chất của nó là một loại tranh chấp được xác lập trong quan hệ thương mại. Tranh chấp này được thể hiện bằng tranh chấp giữa các bên, được hiểu là sự thừa nhận những vấn đề mâu thuẫn của bên liên quan đến các chủ thể (ví dụ bên bán cho rằng bên mua đã giao hàng cho bên mua). tôi không đúng chất lượng theo hợp đồng đã ký nhưng bên mua không chịu).

Ở đây, chúng tôi không đi sâu phân tích cách hiểu đúng về tranh chấp thương mại mà tập trung phân tích cách phân loại tranh chấp thương mại và ý nghĩa của cách phân loại đó. Theo quy định tại Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, tranh chấp thương mại được chia thành 5 loại. Đó là: (i) Tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại, thương mại giữa các cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; (ii) Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa các cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; (iii) Tranh chấp giữa những người không phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp với công ty hoặc các thành viên công ty; (iv) Tranh chấp giữa công ty với thành viên; Tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc với thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên công ty về việc thành lập công ty cổ phần. thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giao tài sản công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức công ty; (v) Các tranh chấp kinh doanh, thương mại khác, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Đây là một số thông tin về ví dụ về tranh chấp trong kinh doanh thương mại. Hi vọng với những thông tin ACC vừa cung cấp đã giúp bạn giải đáp được những thắc mắc của mình về vấn đề trên. Nếu cần hỗ trợ, đừng ngần ngại liên hệ với ACC Law Firm để được chúng tôi hỗ trợ kịp thời. ACC cam kết giúp bạn có trải nghiệm dịch vụ khách hàng tốt nhất mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn về mặt pháp lý.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp trọn gói cho khách hàng trên toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh Các thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng để chúng tôi có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Chaolong TV cảm ơn bạn đã đọc bài viết Ví dụ về tranh chấp trong kinh doanh thương mại , hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích cho bạn. Đừng quên Cháo Lòng TV là website trực tiếp bóng đá miễn phí, tốc độ cao, được yêu thích nhất hiện nay nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *